SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka edukacji literackiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka edukacji literackiej
Kod przedmiotu 05.2-WP-EPiW-MEdL
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 0
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z problematyką pracy z tekstem literackim, specyfiką dziecięcego odbioru tekstu, istotą kształcenia literackiego (koncepcja oswajania ze sztuka słowa), organizacją pracy nad tekstem literackim, rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru i oceny przydatności danego postępowania metodycznego w zakresie pracy z literaturą; rozwijanie umiejętności projektowania działań w pracy z lekturą; kształtowanie potrzeby dokształcania się w zakresie nowych rozwiązań dotyczących pracy z literaturą.

Wymagania wstępne

Psychologiczna wiedza o dziecku w wieku wczesnoszkolnym oraz o procesach uczenia się. Wiedza o metodach nauczania oraz formach organizacyjnych w procesie kształcenia, znaczeniu środków dydaktycznych. Umiejętność czytania ze zrozumieniem. Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem mówionym i pisanym.

Zakres tematyczny

WYKŁAD: Podstawowe pojęcia kształcenia literackiego w klasach I-III. Specyfika dziecięcego odbioru literatury. Rodzaje tekstów dla dzieci  i dobór lektur w szkole. Literatura dla dzieci w kontekście zmian cywilizacyjnych oraz innych środków przekazu. Poza książkowe formy kształtowania literackich gustów dziecka.

ĆWICZENIA: Cele i metody pracy z literaturą. Koncepcja oswajania ze sztuką słowa jako metoda czynnościowa oparta na przekładzie pozawerbalnym. Środki dydaktyczne w pozawerbalnej analizie lektury w klasach I-III. Specyfika pracy z poezją w klasach I-III. Utwory wierszowane a poezja dla dzieci- różnice i wartości. Wartości wybranych lektur i możliwości ich opracowania z uczniami w klasach I-III.

Metody kształcenia

Podające-praca z tekstem, problemowe-dyskusja, waloryzacyjne, praktycznego działania-projektowanie zajęć.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Uzyskanie pozytywnej oceny z projektu zajęć - opracowanie wybranej lektury. Stworzenie przykładowej listy lektur dla klas I-III.

Literatura podstawowa

1.         W.Żuchowska, Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej, WSiP, Warszawa 1992

2.         A.Przecławska, Literatura dla dzieci i młodzieży w procesie wychowania, WSiP, Warszawa 1978

3.         B.Żurakowski, Literatura, wartość, dziecko, Impuls, Kraków 1999

4.         M.Wiśniewska-Kin, Miłość jest jak wiatrak czyli o poznawczej naturze metafor dziecięcych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , Łódź 2009.

Literatura uzupełniająca

1.         J.Papuzińska, Inicjacje literackie. Problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, WSiP, Warszawa 1988

2.         I.Kopaczyńska, Od czytania do refleksji nad tekstem literackim, w: Obszary wspólnego zaangażowania w edukacji dzieci, red. I.Kopaczyńska, A.Nowak-łojewska,                    Zielona Gora 2007.

3.         M.Nowicka, Praca z tekstem literakim dla dzieci- szansa czy przeszkoda w edukacji dla innego, w: Światy dziecięcych znaczeń red. D.Klus-Stańska, Wydawnictwo                  Akademickie Żak, Warszawa 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anetta Soroka-Fedorczuk (ostatnia modyfikacja: 03-04-2017 20:29)