SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Innowacje w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Innowacje w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kod przedmiotu 05.1-WP-EPiW-IPE
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 0
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretycznymi i metodycznymi zagadnieniami związanymi z alternatywnymi metodami pracy w przedszkolu i klasach I-III.

Omówienie zróżnicowanych koncepcji i zestawienie ich z podstawowymi faktami rozwojowymi dotyczącymi dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Poszerzenie wiedzy studentów na temat możliwości stosowania zróżnicowanych metod pracy z małym dzieckiem w celu optymalizacji oddziaływań edukacyjnych.

Wymagania wstępne

Wymagana znajomość podstawowych zagadnień z zakresu dydaktyki ogólnej, psychologii rozwojowej oraz podstawowych metodyk szczegółowych dotyczących edukacji językowej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej.

Zakres tematyczny

1.       Wybrane koncepcje programowe, m.in.: M. Montessori, C. Freineta, Pedagogiki Nowego Wychowania, R. Steinera, W. Sherborne;

2.       Rodzime rozwiązania autorskie dotyczące wczesnej edukacji: R. Łukaszewicza – Wrocławska Szkoła Przyszłości, Autorska Szkoła „Żak” D. Klus-Stańskiej, Ofertowy                 styl pracy D. Waloszek, edukacja elastyczna A. Nalaskowskiego.

3.       Pedagogika planu daltońskiego

4.       Koncepcja C. Rosa i G. Drydena – Jak wspierać rozwój dziecka? Zabawy fundamentalne.

Metody kształcenia

Metoda projektu, gry dydaktyczne, ćwiczenia laboratoryjne, burza mózgów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach oraz pozytywna ocena z projektu zajęć uwzględniających wybrane metody pracy omawiane na zajęciach.

Literatura podstawowa

1.         Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo,                         miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.Rӧhner R., Wenke H., Pedagogika planu daltońskiego, Wyd. SOR-MAN, Grabina               2011.

2.         Bogdanowicz M., Okrzesik D., Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2005.

3.         Kisiel B., Bogdanowicz M., Ruch rozwijający dla dzieci, PWN, Warszawa 1997.

4.         Montessori M., Domy dziecięce: metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci, Wyd. Żak, Warszawa 2005.

5.         Meighan R., Edukacja elastyczna: jutro twojego dziecka decyduje się dzisiaj. Stowarzyszenie Nasza Szkoła, Toruń 1991.

6.         Waloszek D., Nauczyciel i dziecko. Organizacja warunków edukacji przedszkolnej, ODN, Zielona Góra 1998.

Literatura uzupełniająca

1.         Jak wspierać rozwój dziecka? Zabawy fundamentalne – film DVD.

2.         Freinet C., O szkołę ludową: pisma wybrane, Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, Wrocław 1976.

3.         „Problemy Wczesnej Edukacji” 2008, nr 2 (8) – cały numer.

4.         Waloszek D., Sytuacyjne wpieranie dzieci w doświadczaniu świata, Wyd. UP, Karków 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anetta Soroka-Fedorczuk (ostatnia modyfikacja: 03-04-2017 20:57)