SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie ofert edukacyjnych w przedszkolu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie ofert edukacyjnych w przedszkolu
Kod przedmiotu 05.2-WP-EPiW-PrOP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 0
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anetta Soroka-Fedorczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 30
(w tym jako e-learning)
2
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami na temat zasad konstruowania programów i projektów zajęć oraz ofert (ćwiczeń/zadań) dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Kształcenie umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowywania programów i projektów zajęć oraz ofert (ćwiczeń/zadań) dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Kształtowanie umiejętności analizy i oceny programów/kart pracy, zadań i ćwiczeń stosowanych w pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciela przedszkolnego.

Rozwijanie kompetencji w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć w zależności od możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci.  

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki przedszkolnej oraz dydaktyki ogólnej.

Zakres tematyczny

1.       Ustalenia terminologiczne: pojęcie oferty edukacyjnej, programu kształcenia, zadania, problemu, ćwiczenia.

2.       Analiza wybranych ofert edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym: programów kształcenia, zadań, problemów, ćwiczeń zawartych w kartach pracy i innych                źródłach pod kątem ich poprawności, przy uwzględnieniu podstaw wiedzy filozoficznej, psychologicznej, socjologicznej oraz dydaktycznej. Analiza kryteriów                          poprawności.

3.       Zasady tworzenia autorskich ofert edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym: wymagania, cele, materiał nauczania, środki dydaktyczne, formy organizacji pracy          dziecka.

4.       Ćwiczenia w zakresie opracowywania autorskich ofert edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym:

- ustalenie celów oferty,

- ustalenie treści oferty,

- dobór metod i środków realizacji oferty,

- ustalenie form realizacji oferty,

- ustalenie procedury ewaluacji oferty.

5. Prezentacja i ocena projektów ofert.

Metody kształcenia

Praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, burza mózgów, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, metoda projektu, prelekcja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań przewidzianych do realizacji w ramach programu zajęć, przygotowanie i prezentacja autorskich ofert edukacyjnych dla dzieci  w wieku przedszkolnym, pozytywna ocena projektu oraz zrealizowanie wybranego projektu oferty podczas praktyki pedagogicznej w szkole.

 

Literatura podstawowa

1.     Jąder M., efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Kraków 2009.

2.     Komorowska H., O programach prawie wszystko, Warszawa 1999.

3.     Orłowska B.A., Olczak A., Program i podręcznik we wczesnej edukacji dzieci – wybrane zagadnienia, Wyd. PWSZ, Gorzów 2011.

4.     Soroka-Fedorczuk A., Ofertowy styl pracy nauczyciela w przedszkolu okazją do poznawania ich rozwoju, w: Poznawanie i pomoc dziecku z trudnościami edukacyjnymi,              pod red. M. Nyczaj-Drąg, Zielona Góra 2004.

5.     Waloszek D., Program w edukacji dzieci. Geneza. Istota. Kryteria, Warszawa 2005.

6.     Walter D.F., Solis J.F.,  Program i cele kształcenia, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca

Programy i metodyczne opracowania stosowane w pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciela przedszkolnego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anetta Soroka-Fedorczuk (ostatnia modyfikacja: 13-03-2017 15:52)