SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki - lektorat - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki - lektorat
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-JN
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Anna Kubrak
  • mgr Beata Łapanowska
  • mgr Barbara Mikulska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 60
(w tym jako e-learning)
4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowej i komunikacyjnej w zakresie odpowiadającym

poziomowi B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu

umożliwiającym:

Wykorzystanie języka obcego dla potrzeb studiowania, a w szczególności umiejętne korzystanie z różnorodnych obcojęzycznych materiałów źródłowych, mediów, literatury popularnonaukowej i specjalistycznej,

Kontynuację nauki w ramach wybranej specjalizacji na uczelniach zagranicznych,

Wykonywanie pracy zawodowej lub naukowej z wykorzystaniem języka obcego.

Wymagania wstępne

znajomość języka obcego na poziomie B2

Zakres tematyczny

1.     Etapy rozwoju dziecka.

2.     Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w krajach niemieckojęzycznych.

3.     Typy uczniów i sposoby pracy z nimi.

4.     Zaburzenia mowy, dysleksja, integracja sensoryczna.

5.     Gry i zabawy w nauce języka obcego.

6.     Strategie uczenia się i nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III.

7.     Metody rozwijania kreatywności u dzieci.

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna, dyskusja, praca z tekstem naukowym w j. obcym, praca w grupach, burza mózgów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Metody weryfikacji efektów kształcenia to: dwa kolokwia pisemne w semestrze zawierające pytania otwarte i zamknięte i uzyskanie minimum 50% prawidłowych odpowiedzi; student otrzymuje ocenę z kolokwium wg następujących progów punktowych: 50-60% dostateczny, 61-70% dostateczny plus, 71-80% dobry, 81-90% dobry plus, 91-100% bardzo dobry; kartkówki: progi punktowe j.w.; aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Ocena z ćwiczeń stanowić będzie średnią arytmetyczną wszystkich ocen.

Ocena końcowa Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

DaF kompakt A1-B1 Kursbuch mit 3 Audio-CDs + Übungsbuch mit 2 Audio-CDs,Verlag Klett,2011

MEMO Lehr-und Übungsbuch mit 2CDs,Wortschatz- und Fertigkeitstrainin zum Zertifikat Deutsch als Fremdsprache +MEMO Lernwortschatz Deutsch-Polnisch,VerlagLangenscheidt,2006

em Brückenkurs-Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe mit 2CDs +Arbeitsbuch,Max Hueber Verlag,2006

em Hauptkurs + Arbeitsbuch mit 2CDs,Max Hueber Verlag,2009

em Abschlusskurs mit 2CDs,Max Hueber Verlag,2009

Themen 2/3 neu, Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache+ Arbeitsbuch mit 2CDs + Lehrerhandbuch A,B, Max Hueber Verlag,2007

Repetytorium gramatyki języka niemieckiego, S.Bęza,PWN

Mary L.Apelt,Hans-Peter Apelt, Margot Wagner - Grammatik a la carte!-Das Übungsbuch zur Grundgrammatik Deutsch,Verlag Moritz Diesterweg/Verlag Sauerländer

Grammatikbogen-Fiktionele Texte mit Aufgaben und Lösungsschlüseln für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache,Langenscheidt,1998

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 11-12-2016 12:34)