SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konwersatoria w języku angielskim - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konwersatoria w języku angielskim
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-KJA
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Beata Burchardt
  • mgr Marzena Lachowicz
  • mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
  • mgr Agata Poźniak
  • mgr Barbara Szura
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 30
(w tym jako e-learning)
2
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowej i komunikacyjnej w zakresie odpowiadającym

poziomowi B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu

umożliwiającym:

Wykorzystanie języka obcego dla potrzeb pracy zawodowej nauczyciela w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Wymagania wstępne

znajomość języka obcego na poziomie B2

Zakres tematyczny

1.     Środowisko szkolne.

2.     Strategie, taktyki i metody uczenia się języka obcego w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

3.     Osobowość ucznia (typy, klasyfikacja, indywidualne predyspozycje).

4.     Formy spędzania czasu wolnego przez dziecko.

5.     Utrzymanie dyscypliny w klasie.

6.     Zaburzenia rozwojowe dzieci (ADHD, autyzm).

7.     Agresja wśród dzieci.

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna, dyskusja,

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Metody weryfikacji efektów kształcenia to: dwa kolokwia pisemne w semestrze zawierające pytania otwarte i zamknięte i uzyskanie minimum 50% prawidłowych odpowiedzi; student otrzymuje ocenę z kolokwium wg następujących progów punktowych: 50-60% dostateczny, 61-70% dostateczny plus, 71-80% dobry, 81-90% dobry plus, 91-100% bardzo dobry; kartkówki: progi punktowe j.w.; aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Ocena z ćwiczeń stanowić będzie średnią arytmetyczną wszystkich ocen.

Ocena końcowa Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

Oxenden C., Latham-Koenig C., New English File Intermediate, Oxford University Press, 200

Oxenden C., Latham-Koenig C., New English File Upper intermediate, Oxford University Press, 2009.

Bell J., Gower R., Matters Upper intermediate, Longman, 2001.

Davies P. A., Falla T., FCA Result, Oxford University Press, 2008.

Jones L., New Progress to First Certificate, Cambridge University Press, 2003.

Cieślak M., English Special, repetytorium leksykalno-tematyczne, Wagros, 2007.

Cieślak M., English, repetytorium leksykalno-gramatyczne, Wagros, 2009.

Vince M., Intermediate Language Practice, Macmillan, 2003.

Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1997.

Longman Dictionary of Contemporary English, Longman, 2004.

Matejko I., John-Jankowska B., A Selection of Sociological Problems in English, Tychy 2006.

Literatura uzupełniająca

Vince M., Intermediate Language Practice, Macmillan, 2003.

Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1997.

Longman Dictionary of Contemporary English, Longman, 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 11-12-2016 12:32)