SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Anglojęzyczna literatura dla dzieci - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Anglojęzyczna literatura dla dzieci
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-ALD
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Marzena Lachowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest przygotowanie studenta do pracy w zakresie działań w oparciu o literaturę dziecięcą, która może być przydatna jako narzędzie służące nauczaniu języka angielskiego  w grupach przedszkolnych oraz klasach 1-3; uświadomienie studentowi możliwości, jakie niesie z sobą wykorzystanie literatury dziecięcej w nauczaniu małych dzieci języka angielskiego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+/B2.

Zakres tematyczny

Zarys historyczny anglojęzycznej literatury dla dzieci. Specyfika, tematyka i funkcje literatury dziecięcej. Typowe gatunki literackie. Analiza i interpretacja tekstów literackich podanych w spisie literatury obowiązkowej. Tematyka kursu dotyczy kierunku studiów oraz przyszłej pracy zawodowej studentów. Student posiada podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym  oraz w klasach 1-3 szkoły podstawowej z wykorzystaniem anglojęzycznej literatury dziecięcej. Potrafi zaaranżować działania w celu nauczania języka angielskiego w środowisku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym. Zna różne formy i techniki użycia tekstu literackiego. 

Metody kształcenia

Praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, gry dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia, techniki dramowe, techniki uczenia słowami, inscenizacje, mapa skojarzeń, projekty, dyskusja, prezentacja prac z wykorzystaniem środków audiowizualnych (CD, DVD, Internet). Praca o charakterze warsztatowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z ćwiczeń: metodą weryfikacji efektów kształcenia jest egzamin pisemny. Student przystępuje do egzaminu po spełnieniu następujących warunków:

 - pozytywna ocena z  kolokwium pisemnego zawierającego pytania otwarte i zamknięte; student otrzymuje ocenę z kolokwium wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

- sprawdzian: progi punktowe jw.

- aktywne uczestnictwo w zajęciach.  

Literatura podstawowa

L. Frank Baum , The Wonderful Wizard of Oz, Dover Publications, 1996           

E. Nesbit , Five Children and It, Dover Publications, 2002

Beatrix Potter , The Tale of Peter Rabbit, Penguin Books  2010

Frances Hodgson Burnett , A Little Princess, Collins, 2012    

Kenneth Grahame, The Wind in the Willows, Wordsworth Classics, 1998

Frances Hodgson Burnett , The Secret Garden, Signet Classics,  2003              

Eleanor H. Porter , Pollyanna, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2009

Hugh Lofting , The Story of Doctor Dolittle, Yearling Books, 1968

A. A. Milne , Winnie-the-Pooh, Puffin, 2005

A. A. Milne , The House at Pooh Corner, Puffin, 1992             

J. R. R. Tolkien,    The Hobbit, Houghton Mifflin Harcourt,  2012            

 H. A. Rey, Curious George,  HMH Books for Young Readers,  1973                   

C.S. Lewis,  The Lion, the Witch, and the Wardrobe, HarperCollins,  2000         

Dr. Seuss, The Cat in the Hat, Random House,  1957             

Roald Dahl , Charlie and the Chocolate Factory, Puffin, 2007

J.K. Rowling, Harry Potter  and the Sorcerer's Stone, Scholastic, 1999

Literatura uzupełniająca

Zofia Adamczykowa Literatura dla dzieci : funkcje, kategorie, gatunki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2001

Tylicka, Barbara & Grzegorz Leszczyński (eds) (2002). Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej. Wrocław: Ossolineum.

Ryszard Waksmund, Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, Wrocław 2000,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 11-12-2016 13:37)