SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty metodyczne: piosenka i ruch w nauczaniu języka angielskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty metodyczne: piosenka i ruch w nauczaniu języka angielskiego
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-PiRwNJA
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Barbara Szura
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyposażenie studentów w umiejętność przygotowania i realizacji zajęć językowych z wykorzystaniem śpiewu i technik ruchowych oraz rozwijanie  kompetencji w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I-III). Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami komunikacji werbalnej i niewerbalnej we wczesnym okresie rozwoju dziecka. Podniesienie sprawności językowej studentów w ramach zajęć warsztatowych.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+/B2 ; podstawowe predyspozycje muzyczne i motoryczno-ruchowe.

Zakres tematyczny

Zabawa muzyczno-ruchowa jako forma nauczania języka angielskiego we wczesnym okresie rozwoju dziecka. Zajęcia warsztatowe – praktyczne ćwiczenia poprawiające dykcję i usprawniające wymowę w języku angielskim (rymowanki, kombinacje wyrazowe i zdaniowe, ćwiczenia oddechowe); ćwiczenia wskazujące na ścisłą korelację pomiędzy ruchem a słowem (TPR - metoda reagowania całym ciałem) oraz ćwiczenia łączące te elementy w procesie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Podstawy procesu komunikowania: psychologiczne aspekty procesu komunikowania we wczesnym okresie rozwoju dziecka.

Metody kształcenia

Zajęcia praktyczne o charakterze warsztatowym – instruktaż i praca własna (indywidualna i w grupie), ćwiczenia muzyczne i ruchowe,  zabawy inscenizacyjne, prezentacje, posługiwanie się literaturą fachową.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1.     Ocena aktywności na zajęciach – 25 %

2.     Ocena umiejętności praktycznych – 50 %

3.     Realizacja zadania indywidualnego – 25 %

Ocena z ćwiczeń stanowić będzie średnią ważoną wszystkich ocen.

Ocena końcowa:  ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

Sikora-Banasik D., Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2009

Brewster J., Ellis G. and Girard D., The Primary English Teacher’s Guide, Penguin 2002

Larsen-Freeman D. , Techniques and Principles In Language Teaching, Oxford University Press  2008

Hancock M., Singing Grammar Book and Audio CD: Teaching Grammar Through Songs, Cambridge University Press 2013

Literatura uzupełniająca

Andrzejewska E., Kompetencje nauczyciela języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej,

Języki Obce w Szkole, 2008

Porczyk Fromowitz A., Rady dla początkującego nauczyciela wczesnego nauczania języków obcych, Języki Obce w Szkole, 2010, 2, s. 79-81

Asher J.J. ,The Total Physical Response: Theory and Practice, Annals of the New York Academy of Sciences, 1981

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 11-12-2016 17:03)