SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pediatria - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pediatria
Kod przedmiotu 12.1-WP-LOG-PED
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i język migowy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • VACAT 1 VACAT 1
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy dotyczącej medycznego aspektu rozwoju dziecka w różnym okresie życia. Przygotowanie słuchacza do pracy z małym dzieckiem.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład

Podstawowe zagadnienia z zakresu neonatologii i pediatrii dziecięcej. Zagadnienia medycyny społecznej w pediatrii. Przyczyny, objawy, leczenie i rokowanie w wybranych jednostkach klinicznych poszczególnych układów, profilaktyka powikłań w ich przebiegu.

Ćwiczenia

Rozwój somatyczno-psychiczno-społeczny dziecka. Stany zagrożenia życia u dzieci. Fizjologia i patologia okresu noworodkowego. Metody diagnostyczne stosowane w pediatrii. Choroby wieku rozwojowego.

Metody kształcenia

Wykład – wykład tradycyjny, dyskusja.

Ćwiczenia – dyskusja, praca z tekstem źródłowym, klasyczna metoda problemowa, metody aktywne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – średnia arytmetyczna ocen z kolokwium

Wykład – średnia arytmetyczna ocen z kolokwium.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Górnicki B, Dębiec B., Baszczyński J. (red.), Pediatria, T. 1-2, Warszawa 2005.
  2. Kawalec W., Kubicka K. (red.), Repetytorium z pediatrii, Warszawa 2005.
  3. Kubicka K., Kawalec W. (red.), Pediatria, Warszawa 2005.
  4. Szczapa J.(red.), Podstawy neonatologii, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

Grygalewicz J. (red.), Zaburzenia świadomości u dzieci, Warszawa 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 17:00)