SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kultura języka polskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kultura języka polskiego
Kod przedmiotu 09.0-WP-LOG-KJP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i język migowy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z kultury języka; zdobycie umiejętności rozpoznawania i unikania różnych typów błędów językowych oraz diagnozowania niepokojących zjawisk językowych; nabycie kompetencji w zakresie poprawnego używania polszczyzny; pobudzenie do samokształcenia w tej dziedzinie.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza o języku polskim.

Zakres tematyczny

Polityka językowa. Ustawa o języku polskim. Podstawowe pojęcia: kultura języka, norma, innowacja, błąd. Typy błędów językowych. Kryteria poprawności językowej. Poziomy i typy normy współczesnej polszczyzny. Poprawność fonetyczna. Poprawność frazeologicznej. Poprawność leksykalna wypowiedzi. Poprawność składniowa. Poprawność interpunkcyjna wypowiedzi. Poprawność stylistyczna. Poprawność słowotwórcza. Poprawność fleksyjna. Poprawność ortograficzna. Moda językowa. Wulgaryzacja języka, grzeczność językowa. Etyka słowa. Manipulacja językowa. Nowomowa. Język polityki. Język w środkach masowego przekazu.

Metody kształcenia

Ćwiczenia – metoda problemowa, prezentacja, autoprezentacja, burza mózgów, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (50%) oraz aktywność na zajęciach (25%) i z autoprezentacji (25%).

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

  1. Bugajski M., Językoznawstwo normatywne, Warszawa 1993.
  2. Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego, T. 1 Warszawa 1986, T. 2 Warszawa 1987.
  3. Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.
  4. Kamińska-Szmaj I., Agresja językowa w życiu publicznym, Wrocław 2007.
  5. Miodek J., Kultura języka w teorii i praktyce, Wrocław 1983.
  6. Walczak Bogdan, Przegląd kryteriów poprawności językowej, „Poradnik Językowy” 1995, 9/10.

Literatura uzupełniająca

  1. Porayski-Pomsta J., Błędy językowe i ich rodzaje, [w:] Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku: zbiór studiów, [red.] K. Handke, H. Dalewska-Greń, Warszawa 1994.
  2. Przybylska R., Wstęp do nauki o języku polskim, Kraków 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 17:07)