SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologiczne podstawy diagnozy i terapii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologiczne podstawy diagnozy i terapii
Kod przedmiotu 05.9-WP-LOG-PPDT
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i język migowy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Jerzy Herberger
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyposażenie słuchaczy w umiejętności diagnozy i podejmowania kontaktu terapeutycznego.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykłady

Diagnoza w kontakcie terapeutycznym. Diagnoza poprzez wywiad i wnioskowanie. Stosowanie zasad komunikacji w celu pogłębienia diagnozy. Podstawowe zasady terapeutyczne w kontakcie indywidualnym, grupowym i rodzinnym.

Ćwiczenia

Podstawowe zasady diagnozy i terapii w ujęciu behawioralnym, psychodynamicznym, humanistycznym
i poznawczym. Osobowość terapeuty, jako czynnik ograniczający / wzbogacający oddziaływania na klienta (autodiagnoza w oparciu o Autoportret Osobowości J. Oldhama i L. Morrisa). Implikacje diagnostyczne i terapeutyczne tzw. podejścia systemowego.

Metody kształcenia

Wykład – wykład konwencjonalny, wykład problemowy, pokaz.

Ćwiczenia – dyskusja, praca z tekstem źródłowym, klasyczna metoda problemowa, metody aktywne, projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – średnia arytmetyczna oceny przygotowania, aktywnego udziału w zajęciach, pracy zaliczeniowej (projekt) oraz oceny z kolokwium (90% poprawnych odpowiedzi – ocena bdb, 75% – db, 60% – dst).

Wykład – kolokwium pisemne z problematyki wykładów (90% poprawnych odpowiedzi – ocena bdb, 75% – db, 60% – dst).

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Bogdanowicz M., Psychologiczne podstawy logopedii, [w] Logopedia – pytania i odpowiedzi, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole 2003.
  2. Czabała C., Czynniki leczące w psychoterapii, Warszawa 1997.
  3. Sękowa H., Psychologia kliniczna, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

Okun B., Skuteczna pomoc psychologiczna, Warszawa 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 17:19)