SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka logopedyczna w placówkach medycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka logopedyczna w placówkach medycznych
Kod przedmiotu 12.0-WP-LOG-PRME
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i język migowy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka - - 40
(w tym jako e-learning)
2,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem praktyki jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką placówek medycznych oraz przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć i planowania pracy diagnostyczno-terapeutycznej w zakresie zaburzeń komunikacji językowej przez obserwacje działań logopedów, rozwijanie umiejętności przygotowywania dokumentacji pracy logopedycznej oraz nawiązywania współpracy z kadrą placówki, rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Wymagania wstępne

Przedmioty ogólne z zakresu logopedii oraz metodyka pracy diagnostyczno-terapeutycznej. Zadania zawodowe logopedów.

Zakres tematyczny

Zapoznanie ze specyfiką placówki (z jej celami i zadaniami). Zapoznanie z dokumentacją niezbędną do prowadzenia zajęć logopedycznych (diagnostycznych i terapeutycznych). Udokumentowana hospitacja zajęć logopedycznych prowadzonych przez opiekuna praktyki. Zapoznanie z harmonogramem rocznym i rozkładem dziennych zajęć realizowanych przez nauczycieli logopedów w danej placówce. Wdrożenie w działania logopedyczne realizowane w placówce. Wdrażanie we współpracę ze środowiskiem lokalnym. Rozwijanie umiejętności współpracy z kadrą placówki (np. lekarzami różnych specjalności) oraz najbliższą rodziną pacjentów. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych oraz planowanie drogi własnego rozwoju. Samodzielne opracowanie i przeprowadzenie zajęć logopedycznych – profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych. Rozwijanie umiejętności diagnozowania zaburzeń komunikacji językowej. Rozwijanie umiejętności dostosowania metod i form pracy logopedycznej do potrzeb pacjentów. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów logopedycznych.

Metody kształcenia

Obserwacja, dyskusja, pogadanka, pokaz, demonstracja, praca z książką, metoda zajęć praktycznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii wystawionej przez nauczyciela-opiekuna praktyki oraz złożenie wymaganych dokumentów (opinia, rachunek, zaopiniowane i ocenione konspekty, na podstawie których prowadzone były zajęcia oraz notatki z prowadzonych w placówce hospitacji) w wyznaczanym terminie przez Organizatora praktyki z ramienia UZ.

Ocenę końcową stanowi ocena z praktyk.

Literatura podstawowa

Pozycje każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca

Pozycje każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego zajęcia.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 19:20)