SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe
Kod przedmiotu 05.0-WP-LOG-SEMD
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i język migowy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie pracy diagnostyczno-projektującej pod kierunkiem promotora. Wykazanie znajomości przedmiotu, opanowanie literatury naukowej w zakresie opracowywanego tematu. Umiejętność korzystania ze źródeł oraz powiązania problematyki teoretycznej z zagadnieniami praktyki i stosowania naukowych metod pracy.

Wymagania wstępne

Medyczne podstawy logopedii. Psychologiczne podstawy diagnozy i terapii. Pedagogiczne podstawy logopedii. Zaburzenia komunikacji językowej. Metodyka diagnozy i terapii poszczególnych rodzajów zaburzeń mowy.

Zakres tematyczny

Omówienie istoty pracy - studium przypadku. Rodzaje prac i metody wykonywania. Kryteria oceny pracy diagnostyczno-projektującej. Dobór i analiza literatury. Zasady zapisu bibliograficznego. Badania własne. Struktura pracy diagnostyczno-projektującej. Procesy pisania pracy. Ustalanie tematu, akceptacja planu pracy. Przypomnienie metod, technik i narzędzi badawczych. Sprawdzenie i korekta narzędzi badawczych.

Metody kształcenia

Seminarium – dyskusja, praca z książką, klasyczna metoda problemowa, projekt, metoda przypadku.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Seminarium – opracowany kompleksowo schemat diagnostyczno-projektującego studium przypadku stanowiący podstawę egzaminu dyplomowego.

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego określa Regulamin studiów podyplomowych UZ.

Literatura podstawowa

  1. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000.
  2. Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i  magisterskich, Warszawa 1995.
  3. Majchrzak J., Mendal T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.

Literatura uzupełniająca

Plich T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 19:28)