SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do logopedii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do logopedii
Kod przedmiotu 05.6-WP-LOG-WDL
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i Terapia Pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z problematyką logopedii – przedmiotem zadaniami, działami, specjalizacjami. Zapoznanie z rysem historycznym i prekursorami logopedii, organizacją opieki logopedycznej. Przygotowanie słuchaczy do dalszych studiów z zakresu logopedii.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykłady

Początki i rozwój logopedii w Polsce i na świecie. Przedmiot logopedii (mowa i jej aspekty, zaburzenia mowy, zjawisko logopedyczne). Logopedyczne definicje mowy i jej składników. Miejsce logopedii wśród innych nauk. Koncepcje logopedii (medyczna, pedagogiczna, lingwistyczna, holistyczna). Interdyscyplinarny charakter logopedii. Historia zawodu logopedy.

Ćwiczenia

Prekursorzy logopedii (Jan Siestrzyński, Benedykt Dylewski, Władysław Ołtuszewski, Leon Kaczmarek). Działy i zadania logopedii. Charakterystyka zawodu logopedy i nauczyciela logopedy. Miejsca pracy logopedy. Specjalizacje zawodowe (neurologopedia, surdologopedia, logopedia artystyczna). Organizacja opieki logopedycznej w Polsce i na świecie – uwarunkowania prawne. Kształcenie logopedów w Polsce
i na świecie. Etyczny aspekt zawodu logopedy.

Metody kształcenia

Wykład – wykład tradycyjny.

Ćwiczenia – praca z książką i materiałami źródłowymi, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (50%), ocena z projektu (25%) oraz prac pisemnych (25%).

Wykład – egzamin złożony z dwóch części pisemnej i ustnej; warunkiem przystąpienia do części ustnej jest uzyskanie 70% punktów z części pisemnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

  1. Gałkowski T., Jastrzębowska G. (red.), Logopedia: pytania i odpowiedzi, Opole 1999
  2. Jastrzębowska G., Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej, Opole 1998.
  3. Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1988.
  4. Styczek I., Logopedia, Warszawa 1981.

Literatura uzupełniająca

Skorek E.M., Z logopedią na ty: podręczny słownik logopedyczny, Kraków 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 14:18)