SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rozwój mowy i języka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rozwój mowy i języka
Kod przedmiotu 05.6-WP-LOG-RMJ
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i Terapia Pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ
 • dr Katarzyna Kochan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z normą rozwojową oraz warunkami prawidłowego rozwoju mowy i języka. Przygotowanie do projektowania działań diagnozujących i wspomagających rozwój mowy dziecka.

Wymagania wstępne

Podstawy psychologii rozwojowej.

Zakres tematyczny

Okresy w rozwoju mowy. Znaczenie okresu prenatalnego w rozwoju mowy. Pierwszy rok życia dziecka: nabywanie podstaw sprawności językowych w kontekście rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Rozwój fonologicznej, gramatycznej, semantycznej i pragmatycznej sprawności językowej od drugiego do siódmego roku życia. Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój mowy. Czynniki biologiczne i środowiskowe zakłócające rozwój mowy.

Metody kształcenia

Ćwiczenia – dyskusja, praca z książką, klasyczna metoda problemowa, projekt, metoda przypadku.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – średnia arytmetyczna oceny z kolokwium oraz diagnozy, studium przypadku i projektu.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

 1. Dołęga Z., Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa – prawidłowości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka, Katowice 2003.
 2. Gałkowski T., Jastrzębowska G. (red.), Logopedia – pytania i odpowiedzi, Opole 1999.
 3. Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1988.
 4. Zaleski T., Opóźnienia w rozwoju mowy, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

 1. Eliot L., Co tam się dzieje? Poznań 2003.
 2. Krasowicz-Kupis G., Rozwój świadomości językowej dziecka: teoria i praktyka, Lublin 2004.
 3. Mnich M., Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2002.
 4. Słodownik-Rycaj E., Rozwijanie mowy komunikatywnej dziecka, Warszawa 1998.
 5. Skorek E.M., Wspomaganie rozwoju mowy dziecka, Zielona Góra, 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 14:14)