SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogiczne podstawy logopedii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogiczne podstawy logopedii
Kod przedmiotu 05.0-WP-LOG-PEPL
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i Terapia Pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
 • dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie umiejętności związanych z: poprawnym posługiwaniem się kategoriami pojęciowymi współczesnej pedagogiki; budowaniem mapy pojęciowej dla wybranych orientacji pedagogicznych i pedagogii; poprawnym formułowaniem problemów praktycznych; tworzeniem dyrektyw i projektów praktycznego działania edukacyjnego. Umiejętności i kompetencje: samodzielnego opisu i interpretacji podstawowych nurtów myślenia o szkolnej edukacji i szkole oraz związanych z nimi pojęć; samodzielnego opisu i analizy instrumentarium nauczyciela i szkoły; analizy i oceny rozwiązań dydaktycznych wraz z ich składnikami; posługiwania się wybranymi metodami i narzędziami badań dydaktycznych; samodzielnego dochodzenia do problemów i dylematów dydaktycznych oraz ich analizy.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład

Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej: Pedagogika jako nauka; Struktura pedagogiki w Polsce i na świecie; Antropologiczne, ontologiczne, aksjologiczne i epistemologiczne wyzwania współczesnej pedagogiki; Edukacja w perspektywie wertykalnej i horyzontalnej; Antynomie i dwuznaczności w obrębie współczesnej pedagogiki; Całościowe ujęcie edukacji – dziesięciościan edukacji; Wartości i cele edukacji; Wybrane kierunki pedagogiczne; Modele wychowania.

Ćwiczenia

Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej: Dydaktyka ogólna jako subdyscyplina pedagogiczna; Historia rozwoju dydaktyki ogólnej; Główne nurty myślenia o szkolnej edukacji i szkole; Rozwiązania dydaktyczne: cele, treści i wyniki kształcenia – ich pomiar oraz ocena, metody dydaktyczne; Proces nauczania i uczenia się w szkole, formy organizacji uczenia się, środki dydaktyczne; Zasady dydaktyczne; Poznawanie uczniów i motywowanie ich do nauki.

Metody kształcenia

Wykład – wykład tradycyjny.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (50%), ocena z projektu (25%) oraz studium przypadku (25%).

Wykład – kolokwium pisemne z problematyki wykładów (90% poprawnych odpowiedzi – ocena bdb, 75% – db, 60% – dst).

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Arends I.R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1998.
 2. Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2001.
 3. Gnitecki J., Zarys pedagogiki ogólnej, Poznań 1999.
 4. Gnitecki J., Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, Poznań 2007.
 5. Gnitecki J., Dydaktyka epistemologiczna, Poznań 2003.
 6. Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa 2008.
 7. Hejnicka-Bezwińska T., Edukacja – kształcenie – pedagogika, Kraków 1995.
 8. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993.
 9. Nalaskowski S., Metody nauczania, Toruń 2000.
 10. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2001.
 11. Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej, T.1, Toruń 2003.
 12. Śliwerski B., Pedagogika: podstawy nauk o wychowaniu, Gdańsk 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1997
 2. Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 14:48)