SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Masaż logopedyczny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Masaż logopedyczny
Kod przedmiotu 05.6-WP-LOG-ML
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i Terapia Pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Robert Minda
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z zasadami przeprowadzania masażu logopedycznego. Przygotowanie do samodzielnego wykonywania masażu.

Wymagania wstępne

Medyczne podstawy logopedii.

Zakres tematyczny

Cele i zasady prowadzenia masażu logopedycznego. Masaż wnętrza jamy ustnej – masaż języka, podniebienia, dziąseł, warg, uciskanie punktów według Moralesa. Masaż twarzy i zewnętrznych narządów artykulacyjnych. Zasady doboru ćwiczeń do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Metody kształcenia

Pokaz bezpośredni, projekcja filmów, metoda przypadków, praca w grupach, praca z książką i materiałami źródłowymi, symulacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – na ocenę z laboratorium składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (25%) oraz prezentacji (50%), projektach (25%).

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

  1. Stecko E., Zaburzenia mowy u dzieci: wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne, Warszawa 2002.
  2. Waszczuk H., Poradnik logopedyczny dla rodziców dzieci z zespołem Downa, Gdańsk 2005.

Literatura uzupełniająca

Pozycje każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego zajęcia.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 17:59)