SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logopedyczne studium przypadku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logopedyczne studium przypadku
Kod przedmiotu 05.6-WP-LOG-LSP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Logopedia i Terapia Pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Egzamin
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Doskonalenie umiejętności projektowania działań związanych z zadaniami zawodowymi logopedów i nauczycieli logopedów.

Wymagania wstępne

Typologie zaburzeń mowy. Metody diagnozy i terapii logopedycznej.

Zakres tematyczny

Wykład

Istota studium przypadku. Kryteria oceny pracy diagnostyczno-projektującej. Struktura pracy diagnostyczno-projektującej. Procesy opracowania studium przypadku. Przykłady studium przypadków.

Ćwiczenia

Przygotowanie do przeprowadzenia badan własnych. Ustalanie tematów, akceptacja planu pracy. Przypomnienie metod, technik i narzędzi badawczych. Sprawdzenie i korekta narzędzi badawczych. Prezentacja przypadków opracowanych przez studentów (po jednym przypadku – dyslalia, jąkanie, oligofazja, dysartria, afazja, niedosłuch, alalia, autyzm, fonacja pozakrtaniowa, opóźniony rozwój mowy).

Metody kształcenia

Wykład – wykład tradycyjny, pokaz, prezentacja.

Ćwiczenia – praca z książką i materiałem źródłowym, metoda przypadków, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – na ocenę z laboratorium składa się średnia ocena z pięciu opracowań studium przypadku.

Wykład – egzamin pisemny polegający na zaprojektowaniu procedury terapeutycznej do wylosowanych trzech przypadków logopedycznych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

Pozycje każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca

Pozycje każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego zajęcia.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-01-2017 14:33)