SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki poznawania dziecka i jego środowiska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki poznawania dziecka i jego środowiska
Kod przedmiotu 05.1-WP-PMiPD-TPD
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika Marii Montessori i Plan Daltoński
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
  • dr Anetta Soroka-Fedorczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie wiadomości na temat istoty procesu diagnozy psychopedagogicznej.

Poznanie metod diagnozy psychopedagogicznej dziecka oraz jego środowiska wychowawczego.

Nabycie umiejętności projektowania i prowadzenia diagnozy dziecka i jego środowiska przy wykorzystaniu odpowiednich metod i środków .                      

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu psychologii rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz podstaw teorii wychowania i dydaktyki ogólnej.

Zakres tematyczny

Wykłady:

  1. Istota procesu diagnozy  pedagogicznej dziecka i jego środowiska wychowawczego.
  2. Podstawowe cele i metody diagnozy psychopedagogicznej.

 Ćwiczenia:

  1. Metody diagnozowania dziecka: techniki projekcyjne, obserwacja, analiza dokumentów, rozmowa, wywiad środowiskowy i in.
  2. Zakres diagnostyki, zasady i organizacja pracy diagnostycznej z dziećmi.
  3. Projektowanie i przeprowadzenie diagnozy psychopedagogicznej wybranego przypadku dziecka przy wykorzystaniu odpowiednich metod
  4. Opis i analiza wybranych przypadków dzieci poddanych diagnozie.

Metody kształcenia

Podające - wykład, praca z książką i innymi źródłami wiedzy, problemowe - dyskusja, mapy myśli, drzewo decyzyjne, analiza SWOT, metoda biograficzna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest pozytywna ocen z pracy pisemnej w postaci projektu diagnozy. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z pracy pisemnej w formie map myśli, drzewa decyzyjnego, schematu do analizy SWOT.  Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych z wykonanych zadań w ramach wykładu i ćwiczeń.

Literatura podstawowa

1.M. Burtowy, A. Twardowski (red.), Terapia pedagogiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym, Kalisz 1996.

2.A. Janowski, Poznawanie uczniów, Warszawa 2002.

3.A. Janowski, Pedagogika praktyczna, Warszawa 2002.

4.E. Jarosz, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2001.

Literatura uzupełniająca

1.D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna, Warszawa 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-03-2017 13:38)