SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Geneza i rozwój systemu Montessori - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Geneza i rozwój systemu Montessori
Kod przedmiotu 05.1-WP-PMiPD-GiRSM
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika Marii Montessori i Plan Daltoński
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
  • dr Anetta Soroka-Fedorczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie z genezą systemu M. Montessori.

Zapoznanie z założeniami Nowego Wychowania i jego przedstawicielami jako kontekstem dla powstania pedagogiki M. Montessori.

Zaprezentowanie sylwetki M. Montessori – zapoznanie z życiem i naukową twórczością autorki koncepcji.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu dydaktyki ogólnej i historii wychowania.

Zakres tematyczny

1.Nowe Wychowanie jako tło historyczne i kontekst społeczny powstania idei kształcenia montessoriańskiego.

2. Sylwetka M. Montessori jako twórczyni systemu. Współpraca z H. Parkhurst. Sytuacja szkolnictwa we Włoszech przed II wojną światową. Organizacja przedszkola.

3. Idea systemu M. Montessori, zasady, organizacja pracy, refleksja nad uczeniem się. Pomoce dydaktyczne, organizacja przestrzeni.

4. Rozwój na świecie idei M. Montessori. Kształcenie nauczycieli, wymiana doświadczeń.

5.Idea systemu M. Montessori w Polsce. Współczesne możliwości realizacji pedagogiki M. Montessori w przedszkolach i  szkołach oraz kształcenie i dokształcanie nauczycieli.

Metody kształcenia

Metody podające - wykład, praca z tekstem; problemowe - dyskusja, mind map

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest 100 % obecności na zajęciach, udział w dyskusjach, zaliczony egzamin.

Literatura podstawowa

1.Ł.Kurdybacha, Historia wychowania, PWN , Warszawa 1967.

2.W. Okoń, Szkoły eksperymentalne w świecie 1900-1975, WSiP, Warszawa 1978.

3.M. Miksza, Zrozumieć Montessori, czyli Maria Montessori a wychowanie dziecka, Impuls, Kraków 1998.

4.B.Stein, Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej, Jedność, Kielce 2003.

5. A. Lukaniuk-Quintailla, Szkoła Marii Montessori. Historia i współczesność, Oficyna Wydawnicza Espera, Kraków 1998.

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-03-2017 12:29)