SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka rozwijania sprawności językowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka rozwijania sprawności językowych
Kod przedmiotu 05.1-WP-PMiPD-MRSJ
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika Marii Montessori i Plan Daltoński
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
  • dr Anetta Soroka-Fedorczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z celami, treściami, zasadami i metodami pracy dydaktycznej  w zakresie edukacji językowej dziecka według założeń pedagogiki Marii Montessori.

Kształtowanie umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć w zakresie edukacji językowej  dziecka według założeń pedagogiki Marii Montessori.

Kształtowanie umiejętności doboru i wykorzystania dostępnych materiałów, środków i metod pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych w edukacji językowej dziecka.

Kształtowanie kompetencji do krytycznej oceny praktyki pedagogicznej w zakresie edukacji językowej dziecka.

Wymagania wstępne

Wiedza o celach, metodach, zasadach i formach organizacyjnych kształcenia dziecka. Wiedza z zakresu psychologii rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Zakres tematyczny

1.Cele kształcenia językowego w przedszkolu i klasach początkowych.

2.Treści edukacji językowej dzieci w przedszkolu i klasach I-III.

3.Metody kształcenia językowego dzieci w systemie M. Montessori.

4.Zasady kształcenia językowego dzieci w systemie M. Montessori.

5.Czytanie i opowiadanie dziecku jako formy kształcenia językowego.

6.Drama i inscenizacja jako forma twórczej pracy nad rozwojem sprawności językowych dziecka.

7. Sposoby diagnozowania kompetencji językowych dziecka.

8. Krytyczna ocena sprawności językowej dzieci w przedszkolu i klasach I-III.

7. Ilustracja jako materiał stymulujący aktywność językową dziecka.

8. Warunki kompetencji językowej dziecka. 

Metody kształcenia

Dyskusja, metoda projektów, nauczanie czynnościowe z materiałem Montessori, zajęcia praktyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, praca  pisemna kontrolna w oparciu o zrealizowane treści, wykonanie projektów zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Sabina Guz „Metoda Montessori w przedszkolu i w szkole. Kształcenie i osiągnięcia dzieci”.  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2006.
  2. Maria Montessori „Domy dziecięce”. Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, Warszawa 2005.
  3. Horst Klaus Berg „Maria Montessori – poszukiwanie życia razem z dziećmi”. Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007.
  4. Sabina Guz, Psychopedagogiczne podstawy edukacji w systemie Montessori, W: Kształcenie wczesnoszkolne na przełomie tysiącleci, pod red. W. Puśleckiego, Warszawa 2000.
  5. Dorota Zdybel, Obraz szkoły Montessori w świetle badań amerykańskich, W: Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy, pod red. J. Piekarskiego, B. Śliwerskiego, Kraków 2000.

 

Literatura uzupełniająca

1.Małgorzata Miksza „Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka”. Wydawnictwo Impuls, 2009.

2. Janusz Korczak „Jak kochać dziecko”. Wydawnictwo: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2004.

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-03-2017 09:45)