SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego
Kod przedmiotu 05.1-WP-PMiPD-MPŚ
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika Marii Montessori i Plan Daltoński
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
  • dr Anetta Soroka-Fedorczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z celami, zasadami, treściami  i metodami pracy według założeń pedagogiki Marii Montessori w obszarze poznawania środowiska społeczno – przyrodniczego oraz kształtowanie umiejętności projektowania zajęć dotyczących treści społecznych i przyrodniczych według założeń pedagogiki Marii Montessori.

Wymagania wstępne

Wiedza o celach, metodach, zasadach i formach organizacyjnych kształcenia dziecka. Wiedza z zakresu psychologii rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Zakres tematyczny

Cele i metody pracy w systemie Montessori w obszarze poznawania środowiska społeczno–przyrodniczego.

Materiał Montessori w edukacji przyrodniczej i społecznej.

Treści społeczno-przyrodnicze realizowane materiałami Montessori.

 Umiejętność obserwacji, pomiaru, prowadzenia doświadczeń i eksperymentów przy wykorzystaniu materiałów Montessori.

Ćwiczenia z życia praktycznego oraz edukacji kulturowej (kosmicznej).

Metody kształcenia

Dyskusja, metoda projektów, nauczanie czynnościowe z materiałem Montessori, zajęcia praktyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, praca  pisemna kontrolna w oparciu o zrealizowane treści, wykonanie projektów zajęć.

Literatura podstawowa

Sabina Guz „Metoda Montessori w przedszkolu i w szkole. Kształcenie i osiągnięcia dzieci”.  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2006.

Maria Montessori „Domy dziecięce”. Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, Warszawa 2005.

Horst Klaus Berg „Maria Montessori – poszukiwanie życia razem z dziećmi”. WydawnictwonJedność, Kielce 2007.

 

Literatura uzupełniająca

Małgorzata Miksza „Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka”. Wydawnictwo Impuls, 2009.

Janusz Korczak „Jak kochać dziecko”. Wydawnictwo: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-03-2017 15:42)