SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy prawa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy prawa
Kod przedmiotu 10.9-WP-OiZO-PP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Organizacja i zarządzanie oświatą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z ustawami i aktami prawnymi tworzącymi podstawy regulujące funkcjonowanie oświaty w Polsce oraz normującymi wymagania kwalifikacyjne w stosunku do dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników oświaty.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych przepisów prawa oświatowego.

Zakres tematyczny

 1. Podstawy formalno-prawne systemu oświaty w Polsce. Status prawny i przepisy regulujące funkcjonowanie szkół publicznych i niepublicznych.
 2. Założenia reformy systemu oświatowego i jej wpływ na organizację zarządzania.
 3. Zapoznanie z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi nadzoru pedagogicznego i jego składowymi (ewaluacja, kontrola, wspomaganie).
 4. Zasady kierowania i administrowania placówką oświatową. Obowiązki zawodowe i przepisy prawne regulujące odpowiedzialność zawodową dyrektora placówki oświatowej.
 5. Przepisy prawne normujące wymagania kwalifikacyjne w stosunku do dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników oświaty.
 6. Kompetencje i odpowiedzialność prawna członków społeczności szkolnej- dyrektorów, nauczycieli, uczniów, rodziców i innych podmiotów.
 7. Kategoryzacja podmiotów współpracujących ze szkołą. Uwarunkowania prawne współpracy.
 8. Analiza przykładowej koncepcji pracy placówki oświatowej z uwzględnieniem potrzeb społecznych, zasobów ludzkich oraz możliwości organizacyjnych i finansowych.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja, analiza i interpretacja tekstu źródłowego

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest aktywny udział w zajęciach oraz omówienie wybranego zagadnienia z zakresu prawa oświatowego.

Warunkiem uzyskania oceny z wykładów jest przystąpienie do egzaminu pisemnego obejmującego wskazane przez prowadzącego zagadnienia.

Literatura podstawowa

 1. Herbst M., Zarządzanie oświatą, Wydawnictwo ICM, Warszawa 2012.
 2. Kurzyna-Chmiel D., Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zarysie, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373).
 5. Trafiałek E., Zarządzanie oświatą: elementy organizacji, rozwoju i modernizacji systemu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2012.Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19, z późn. zm).

Literatura uzupełniająca

 1. Grabarczyk I., Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
 2. Komorowski T., Prawo oświatowe w praktyce. Poradnik dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2003.
 3. Pilich M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-12-2016 17:20)