SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie finansami w oświacie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie finansami w oświacie
Kod przedmiotu 04.3-WP-OiZO-ZFwO
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Organizacja i zarządzanie oświatą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu organizacji i zarządzania oraz zasadami organizowania pracy placówkami  oświatowej. Celem zajęć jest przedstawienie aktualnej wiedzy z zakresu finansowania jednostki oświatowej zapoznanie słuchaczy z zasadami zarządzania finansowego oraz wykształcenie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania finansami.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład:

Istota i specyfika zarządzania finansami w palcówce oświatowej, ujęcie w teorii ekonomii.

Modele finansowania oświaty

Ocena potrzeb finansowych w oświacie

Proces budżetowania w placówce oświatowej

Zamówienia publiczne w oświacie

Finansowanie oświaty: subwencja oświatowa, dotacje środki UE

Sporządzanie planu finansowego placówki oświatowej.

 

Ćwiczenia:

Analiza sytuacji finansowej placówki oświatowej

Podstawowe narzędzia i metody zarządzania finansami w placówce oświatowej

Badanie czynników makrootoczenia i mikrootoczenia

Wydatki bieżące i ich struktura

Projektowanie i wdrażanie budżetowania w placówce oświatowej

Finansowanie inwestycji w oświacie

Ocena kondycji finansowej

Metody kształcenia

Wykład: Wykład problemowy, prezentacja multimedialna.

Ćwiczenia: dyskusje grupowe, dyskusja problemowa, zajęcia warsztatowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia z wykładów jest aktywny udział w zajęciach.

Warunkiem uzyskania oceny z ćwiczeń jest aktywny udział studenta w dyskusjach na zajęciach oraz opracowanie projektu w obszarze zagadnień związanych ze sporządzeniem planu finansowego i oceną kondycji finansowej placówki oświatowej.

Literatura podstawowa

 1. Będzieszak M., Ewaluacja w planowaniu wydatków oświatowych w Polsce, Dyfin, Warszawa 2011.
 2. Handzik M., Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 3. Herbst M., Herczyński J., Levitas A., Finansowanie oświaty w Polsce - diagnoza, dylematy, możliwości; Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2009.
 4. Jeżowski A., Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą, Wydawnictwo Wolter Kluwer, Warszawa 2012.
 5. Zienkiewicz A., Rachunkowość w oświacie, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Bednarska-Wnuk I., Zarządzanie szkołą XXI wieku, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2010.
 2. Ciszewski P., Jakacka B., Lachiewicz W., Lipiec-Warzecha Ludmiła, Pawlikowska Agnieszka, Dotacje oświatowe, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 3. Herbst M. (red.) Finansowanie oświaty, Wydawnictwo ICM, Warszawa 2012.
 4. Kurzyna-Chmiel D., Oświata jako zadanie publiczne, Wydawnictwo Wolter Kluwer, Warszawa 2013.
 5. Piwowar-Sulej K., Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie, Wydawnictwo Wolter Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 6. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-12-2016 17:03)