SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie programu placówki oświatowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie programu placówki oświatowej
Kod przedmiotu 05.9-WP-OiZO-PPPO
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Organizacja i zarządzanie oświatą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Magdalena Zapotoczna
 • dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii ogólnej, znajomość najważniejszej dokumentacji wewnątrzszkolnej oraz przepisów regulujących funkcjonowanie placówki oświatowej.

Zakres tematyczny

 1. Misja i wizja szkoły - poznanie celów i zadań szkoły.
 2. Omówienie dokumentacji wewnątrzszkolnej regulującej pracę szkoły.
 3. Omówienie zasad przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 4. Program placówki oświatowej. Metody, techniki, procedury i fazy planowania rozwoju.
 5. Dyrektor szkoły jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych. Podstawy finansów publicznych.
 6. Elementy utrudniające i wspomagające planowanie rozwoju placówki oświatowej.
 7. Opracowanie programu rozwoju placówki oświatowej.

Metody kształcenia

Warsztaty, pogadanka, praca indywidualna/ grupowa, wykład.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie pracy zaliczeniowej, aktywność na zajęciach

Literatura podstawowa

 1. Handzlik M., Finanse w oświacie, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 2. Jeżowski A., Finanse w oświacie. Podręcznik dyrektora szkoły, Instytut Badań w Oświacie, Wrocław 2003.
 3. Kordziński J., Zarządzanie rozwojem szkoły, Wyd. ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 4. Plewka C., Bednarczyk H., Vademecum menedżera oświaty, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2000.
 5. MacBeath J., Schratz M., Meuret D., Jacobsen L., Czy nasza szkoła jest dobra?, WSiP, Warszawa 2003.
 6. Gawrecki L., Techniki pracy menedżera oświaty, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 1997.

Literatura uzupełniająca

 1. Goriszowski W., Menedżeryzm oświatowy w teorii i praktyce : poradnik z zakresu organizacji i kierowania w podnoszeniu efektów pracy szkoły, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 2. Leśniak K., Dyrektor szkoły jako menedżer, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 18, nr 1, 2011. 
 3. Pielichowski J., Organizacja i zarządzanie oświatą szkolną, EMPi, Poznań 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-12-2016 17:39)