SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie
Kod przedmiotu 04.5-WP-OiZO-ZZLwO
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Organizacja i zarządzanie oświatą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Hanna Bortnowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i możliwości wykorzystania ich w placówkach oświatowych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego funkcje.
 2. Planowanie zasobów ludzkich.
 3. Rekrutacja i selekcja pracowników.
 4. Rozwój i ocenianie pracowników.
 5. Style kierowania.
 6. Kształtowanie kultury organizacyjnej.

Metody kształcenia

Wykład: dyskusja, burza mózgów, prezentacja

Ćwiczenia: warsztat, indywidualna i zespołowa praca ze studentami

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium

Ćwiczenia: aktywny udział w zajęciach, projekty

Na ocenę z przedmiotu składa się średnia arytmetyczna ocen z wykładów i ćwiczeń

Literatura podstawowa

 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 2. Kostera M., Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 3. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2003.
 4. Listwan T.(red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 2. Dubois D.D., Rothwell W.J., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, One Press. Warszawa, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-12-2016 15:35)