SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Współpraca szkoły z interesariuszami - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Współpraca szkoły z interesariuszami
Kod przedmiotu 05.9-WP-OiZO-WSzI
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Organizacja i zarządzanie oświatą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Klaudia Pietrań
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z wiedzą dotyczącą pracy szkoły i możliwości nawiązania współpracy z rodzicami i instytucjami w środowisku lokalnym. Doskonalenie umiejętności analizy uwarunkowań skuteczności współpracy. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych oraz uświadamianie ich wpływu na tworzenie edukacyjnej wspólnoty.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki i socjologii. 

Zakres tematyczny

 1. Partnerstwo w edukacji. Kategoryzacja partnerów szkoły. Poziomy i reguły współpracy. Czynniki warunkujące współpracę.
 2. Współpraca szkoły ze środowiskiem i nauczycieli z rodzicami uczniów. Sposoby włączania rodziców w życie szkoły. Rozpoznawanie wzajemnych oczekiwań rodziców i nauczycieli.
 3. Szkoła jako instytucja w społeczności lokalnej. Kreowanie tożsamości szkoły. Promocja szkoły i jej współpraca z instytucjami w środowisku lokalnym.
 4. Znaczenie umiejętności komunikacyjnych dyrektorów szkół w budowaniu pozytywnej współpracy.
 5. Potencjał współpracy. Partnerzy dyrektora w kierowaniu placówką oświatową.
 6. Projektowanie i planowanie współpracy.

Metody kształcenia

Wykład, pogadanka, dyskusja, metoda problemowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest aktywny udział w dyskusjach na zajęciach, indywidualnie lub w grupie opracowanie wybranego zagadnienia. Podstawą uzyskania zaliczenia z wykładu jest pozytywna ocena z pisemnego kolokwium.

Literatura podstawowa

 1. Ferenz K., Szkoła jako instytucja w społeczności lokalnej, [w:] Kreowanie tożsamości szkoły, T. 2, Konteksty historyczne, społeczno-kulturowe, edukacyjne, red. K. Chałas, B. Komorowska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
 2. Koc P., Promocja szkoły i jej współpraca ze środowiskiem lokalnym, [w:]: Psychologia ucznia i nauczyciela. Podręcznik akademicki, red. S. Kowalik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 3. Nowosad I., Szymański M.J., Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy, Oficyna Wydawnicza UZ, Akademia Pedagogiczna, Zielona Góra, Kraków 2004.
 4. Rękawek A., Współpraca ze stowarzyszeniami – nowe możliwości rozwoju szkoły. Niezbędnik dyrektora, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 5. Rylke H., Klimowicz G., Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi, WSiP, Warszawa 1992.
 6. Smuniewska J., Milczuk-Walczewska J., Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym, [w:] Zarządzanie placówką oświatową. Poradnik nowoczesnego dyrektora, red. K. Krysztofiak, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
 7. Śliwerski B., Rada szkoły, Rada Oświatowa. Przewodnik dla samorządowych władz oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002.
 8. Winiarski, M., Rodzina – szkoła – środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej, Instytut Badań Edukacyjnych, Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Bieroń K., Potencjał współpracy, [w:] Jakość edukacji: różnorodne perspektywy, red. G. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 2. Błaszczyk K., Szkoła wobec zmian (1999-2003), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 3. Bochno  E.,  Rozmowa  jako  metoda  oddziaływania  wychowawczego: studium  teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2004.
 4. Chański R., Partnerzy dyrektora w kierowaniu, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 1994.
 5. Kujawiński, J., Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
 6. Mendel M., Edukacja Społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 7. Rogala S. Partnerstwo rodziców i nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-12-2016 15:46)