SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zaburzenia okresu dzieciństwa i dorastania (nerwice) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zaburzenia okresu dzieciństwa i dorastania (nerwice)
Kod przedmiotu 14.4-WP-TZZAOD-ZODiD
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Donata Fornalewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Uczestnik przyswoi podstawowe wiadomości o przejawach, istocie i formach terapii zawartych w programie zaburzeń

Wymagania wstępne

Zapoznanie słuchaczy z podstawową wiedzą na temat zaburzeń okresu dzieciństwa i dorastania

Zakres tematyczny

1) Rozwój zaburzeń lękowych

2) Adolescencja i lęk

3) Depresja młodzieńcza

4) Zapobieganie nerwicy w okresie dorastania

Metody kształcenia

Wykład problemowy, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem i podstawą zaliczenia jest pozytywna ocena z egzaminu pisemnego

Literatura podstawowa

Grzywa A., Oblicza psychozy, Czelej, Lublin 2005

Jarema M., Rabe-Jabłońska J., Psychiatria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Krzyżowski J., Natręctwa, obsesje, kompulsje, Medyk, Warszawa 2003

Namysłowska I., Psychiatria dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-03-2017 20:53)