SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do seksuologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do seksuologii
Kod przedmiotu 05.9-WP-TZZAOD-WdS
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z podstawową problematyką dotyczącą seksualności człowieka. Wzrost wiedzy o głównych obszarach seksuologii, jej celach i zadaniach. Pogłębienie wiedzy o zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym i czynnikach je warunkujących. Zapoznanie słuchaczy z głównymi trudnościami i zaburzeniami w obszarze seksualności człowieka oraz ofertach pomocy z zakresu seksuologii

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania, psychologii ogólnej oraz poradnictwa

Zakres tematyczny

Historia seksuologii (badania nad seksualnością)

Metodologiczne i psychologiczne aspekty badań nad seksualnością

Seksualność człowieka w wymiarze biologicznym, psychicznym, społecznym i kulturowym

Seksualność w cyklu życia człowieka

Zdrowie seksualne i reprodukcyjne, prawa seksualne

Zachowania seksualne – przegląd badań

Norma i patologia w odniesieniu do zachowań seksualnych

Metody kształcenia

Wykład

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady z przedmiotu kończą się zaliczeniem z oceną. Metodą weryfikacji efektów kształcenia jest test wiedzy. Warunkami zaliczenia jest uzyskanie 50% + 1 liczby punktów z testu wiedzy.

Literatura podstawowa

Bancroft J., Seksualność człowieka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011

Beisert M., Psychologia zaburzeń seksualnych, [w:] H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna, tom 2, PWN, Warszawa 2007

Beisert M. (red.), Seksualność w cyklu życia człowieka, PWN, Warszawa 2006

Gapik L, Woźniak A. (red.), Terapia w seksuologii. Zagadnienia wybrane, wyd. UAM, Poznań 2001

Imieliński K., Medycyna seksualna. Patologia i profilaktyka, wyd. PCK, Warszawa 1992

Imieliński K. (red.), Seksuologia społeczna, PWN, Warszawa 1984

Imieliński K. (red.), Seksuologia kulturowa, PWN, Warszawa 1984

Imieliński K. (red.), Zarys seksuologii i seksiatrii, PZWL, Warszawa 1986

Imieliński K., Dulko S., Przekleństwo Androgyne. Transseksualizm: mity i rzeczywistość, PWN, Warszawa 1988

Izdebski Z., Rozwój seksualny, [w:] B. Woynarowska, A. Kowalewska, Z. Izdebski, K. Komosińska (red.), Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, PWN, Warszawa 2010

Izdebski Z., Ryzykowna dekada. Seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS. Studium porównawcze 1997-2001-2005, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010

Izdebski Z., Poradnictwo seksualne - ważny obszar pomocy, [w:] A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, PWN, Warszawa 2009

Izdebski Z., Obawy i trudności w życiu seksualnym, Rocznik Lubuski: Seksualność człowieka, obszary zainteresowań teoretyków i praktyków - 2006, T. 32, cz.2, s. 95-111

Konieczny G., Lipniacki A., Piasek A., Rogowska-Szadkowska D.: Diagnostyka zakażenia HIV. Wskazówki dla osób pracujących w Punktach Anonimowego Testowania, wyd. KC ds. AIDS, Warszawa 2003

Leiblum S., Rosen R. (red.), Terapia zaburzeń seksualnych, GWP, Gdańsk 2006

Lew-Starowicz Z., Seksuologia sądowa, PZWL, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca

Beisert M., Pedofilia, GWP, Gdańsk 2011

Boczkowski K., Homoseksualizm, PZWL, Warszawa 1988

Boczkowski K., Płeć człowieka, PZWL, Warszawa 1988

Imieliński K.: Seksiatria, tom I i II, PWN, Warszawa

Imieliński K. (red.), Seksuologia biologiczna, PWN, Warszawa 1985

Izdebski Z. (red.), Zagrożenia okresu dorastania, wyd. UZ, Zielona Góra 2008

Jaczewski A., Obuchowska I.: Rozwój erotyczny, WSiP, Warszawa 1991

Pospiszyl K., Przestępstwa seksualne, Warszawa 2009

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-03-2017 20:18)