SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium
Kod przedmiotu 05.0-WP-TZZAOD-S
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie i opracowanie redakcyjne monografii poświęconej problematyce zagrożeń obyczajowych i egzystencjalnych współczesnej młodzieży doświadczanych w środowiskach jej aktywności życiowej.

Wymagania wstępne

Orientacja w literaturze poświęconej współczesnej problematyce młodzieży i jej zagrożeń socjalizacyjnych i egzystencjalnych w warunkach środowisk jej życiowej aktywności. Doświadczenie zawodowe względnie zaangażowanie w pracę na rzecz opieki, pomocy, wsparcia społecznego młodzieży zagrożonej egzystencjalnie i obyczajowo.

Zakres tematyczny

Orientacja w aktualnych zagrożeniach egzystencjalnych i obyczajowych współczesnej młodzieży oraz informacja bibliograficzna.

Sprecyzowanie tematów opracowań cząstkowych – autorskich: ich struktury, celów badań i bibliografii.

Analiza i prezentacja problemu na podstawie dobranej literatury.

Opracowanie i interpretacja wyników badań.,

Konsultacje merytoryczne i sprawdzenie przygotowywanych tekstów opracowań autorskich – ich weryfikacja i redakcja.

Akceptacja złożonych tekstów, ich korekta i redakcja.

Metody kształcenia

Dyskusja, konsultacje, praca w grupach, praca własna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę z seminarium – sukcesywne wykonywanie zadań związanych z napisaniem pracy dyplomowej przez każdego słuchacza wyznaczane z promotorem.

Literatura podstawowa

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008

Hajduk E., Hipoteza w badaniach społecznych, Zielona Góra 2006

Iłendo-Milewska A., Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum, Warszawa 2009

Kozaczuk F., Urban B. (red.), Profilaktyka I resocjalizacja młodzieży, Rzeszów 1997

Kozaczuk F. (red.), Młodzież wobec współczesnych zagrożeń, Rzeszów 2003

Kubiak-Krzywicka W., Interakcyjno-kontekstualny model zaburzonej socjalizacji, Poznań – Kalisz 2010

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2007

Michałowska E., Między rygoryzmem a tolerancją. Młodzież wobec zjawisk patologii społecznej, Łódź 2010

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2008

Żebrowski J. (red.), Zjawiska patologii społecznej i zachowań dewiacyjnych młodzieży, Gdańsk 2001

Literatura uzupełniająca

Pospiszyl I., Szczepanik R.., Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet, Łódź 2007

Radochoński J., Osobowość antyspołeczna, Rzeszów 2000

Szymański A., Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Wybrane problemy, Warszawa 2010

Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych, Kraków 2005

Uwagi

Przygotował: prof. dr hab. Jerzy Modrzewski


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-03-2017 22:09)