SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Emisja głosu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Emisja głosu
Kod przedmiotu 05.1-WP-WNJO-EG
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami emisji i higieny głosu. Poznanie podstawowych ćwiczeń sprawności głosowej i autoprezentacji.

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej, pedagogiki.

Zakres tematyczny

Cele i zadania przedmiotu emisja głosu

Głos – podstawowym narzędziem pracy nauczyciela (środek przekazu dydaktycznego, budowanie autorytetu nauczyciela)

Głos jako podstawowe narzędzie autoprezentacji, ekspresji, komunikacji

Ciało jako zbiór rezonatorów ( rezonatory :głowowy, piersiowy, brzuszny; sposoby kierowania dźwięku, praca nad barwą głosu)

Konteksty kształcenia emisyjnego (ćwiczenia usprawniające aparat głosotwórczy)

Sztuka mówienia sztuka śpiewania ( ekspresja wypowiedzi, mowa ciała, ćwiczenia intonacji)

Praca z tekstem – praktyczne wykorzystanie ćwiczeń artykulacyjnych

Higiena głosu ( najczęstsze dolegliwości i schorzenia głosowe, uwarunkowania)

Ćwiczenia relaksacyjne pomocne w prawidłowej emisji głosu

Profilaktyka i rehabilitacja głosu

Metody kształcenia

Metody ekspresyjne, asymilacji wiedzy

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia:  zaliczenie z oceną na podstawie aktywnej obecności i dyskusji studentów, pracy pisemnej i autoprezentacji

Literatura podstawowa

Broszkiewicz B., Teatr szkolny. Głoski, sylaby, wyrazy, Wrocław 2003

Broszkiewicz B., Teatr szkolny. Akcent, intonacja, intencje, Wrocław 2004

Kataryńczuk -Mania L., Kowalkowska I., red., Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy, Zielona Góra 2006

Oczkoś M., Abecadło mówienia, Wstęp do nauki poprawnej wymowy, warszawa 2000

Oczkoś M., Sztuka poprawnej wymowy, warszawa 2007

Przybysz-Piwko M., red., Emisja głosu nauczyciela, Warszawa 2006

Łasiński G., Sztuka prezentacji, Poznań 2000

Gawronska M., Podstawy wymowy i impostacji głosu, Wrocław 2001

Grombel B.E. i In., zasady komunikacji werbalnej, Poznań 2001

Literatura uzupełniająca

Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1997

Toczyska B., Sarabanda w chaszczach, Gdańsk 1999

Laskowska H., Podstawy emisji głosu, Bydgoszcz 2000

Uchyła-Zroski J., Glos mówiony i śpiewany. Z zagadnień pedagogiki muzycznej, Piotrków Trybunalski 1998

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-12-2016 16:17)