SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogika elementarna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogika elementarna
Kod przedmiotu 05.1-WP-WNJO-PE
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów  z podstawowymi założeniami z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolne. Podstawowe pojęcia (dziecko, dzieciństwo), zasady, metod i formy pracy w przedszkolnym i w kl. I-III.  Kształtowanie umiejętności projektowania ofert edukacyjnych dla dzieci.

Wymagania wstępne

Podstawy dydaktyki ogólnej, teorii wychowania i psychologii rozwojowej.

Zakres tematyczny

Cele wychowania przedszkolnego,  środki dydaktyczne i  podstawa programowa. Zasady i formy pracy pedagogicznej w przedszkolu. Charakterystyka i klasyfikacja zasad pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz form organizacyjnych: a) zajęcia i zabawy swobodne, b) zajęcia dowolne, c) zajęcia z całą grupą, d) zajęcia zespołowe, e) zajęcia indywidualne, f) sytuacje okolicznościowe Metody pracy wychowawczej w przedszkolu. Zabawa jako potrzeba dziecka i strategia edukacyjna. Strategia zadaniowa w edukacji dzieci  w wieku przedszkolnym.

Cele, zadania i funkcje edukacji wczesnoszkolnej. Specyfika uczenia się dziecka. Kształcenie zintegrowane. Kompetencje kluczowe i ich kształtowanie u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Sylwetka dziecka wczesnoszkolnego i jego charakterystyka w zakresie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i moralnego. Integracja jako koncepcja edukacji wczesnoszkolnej. Kształtowanie pojęć w edukacji wczesnoszkolnej. Wykorzystywanie strategii integracji w kształtowaniu pojęć. Proces badawczy w edukacji wczesnoszkolnej. Aktywizowanie dzieci. Organizacja zajęć zintegrowanych w toku lekcji. Stymulowanie aktywności poznawczej uczniów, kreowanie sytuacji dydaktycznych. Scenariusz zajęć zintegrowanych i jego elementy.

Problematyka gotowości dzieci do czytania i pisania.

Fizjologia procesu czytania i pisania. Praca nad literą. Zmiany cywilizacyjne i ich konsekwencje dla nauki czytania i pisania dla współczesnych dzieci. Trudności w nauce czytania i pisania.

Dwa podejścia do nauki czytania i pisania- lingwistyczne i psychologiczne. Różnice, wartości, długofalowe konsekwencje umiejscawiania nauki czytania i pisania w jednym z nich.

Metody analityczne, syntetyczne, analityczno-syntetyczne w nauce czytania i pisania. Zalety, wady, wewnętrzne zróżnicowanie. Metody globalne.

Poznawanie wybranych metod nauki czytania i pisania. Metody: M. Falskiego,  F.Przyłubskich, H. Metery. Metoda I.Majchrzak, J.Cieszyńskiej, Metoda dobrego startu M.Bogdanowicz, metoda B.Rocławskiego, Sojusz metod E.Arciszewskiej. Metoda G.Domana

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, problemowy, prezentacje multimedialne.

Ćwiczenia: a)  podające -praca z tekstem, praca z dokumentem źródłowym; b) problemowe- dyskusja, meta plan, drzewo decyzyjne, c) praktycznego działania - projektowanie zadań, metoda przypadków, praca w grupach, metoda przypadków, burza mózgów, projekty i prezentacje multimedialne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia są: aktywna obecność na wykładach (30% składowej zaliczenia), pracy pisemnej (35% składowej zaliczenia), sprawdzianu (35% składowej zaliczenia).

Ćwiczenia zaliczenie z ocena na podstawie: kolokwium pisemnego (20% składowa zaliczenia), projektowania sytuacji i zadań edukacyjnych (20% składowa zaliczenia), prezentacji do wybranego zagadnienia (20% składowa zaliczenia), aktywnej obecności studentów (20% składowa zaliczenia) i pozytywna ocena z pracy pisemnej (20%. składowa zaliczenia).

Ocena końcowa: to ocena pozytywna, która obejmuje treści z ćwiczeń (50% pytań składowych) i wykładów (50% pytań składowych).

Literatura podstawowa

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., (2011) Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką.

Jaszczyszyn E., Szada-Borzyszkowska, (2010), pod. red., Edukacja dziecka. Mity i fakty, Białystok.

Olczak A., (2007), Przedszkole podstawą nowoczesnej szkoły [w:] W poszukiwaniu nowoczesnej szkoły, pod red. M. Nyczaj-Drąg, A. Olczak. Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów, nr 9. Kraków.

Waloszek D. (2006), Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań, Kraków.

Waloszek D., (2005), pod red., Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce, Zielona Góra.

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego 2008.

Donaldson M., Myślenie dziecka, WSiP, Warszawa 1986.

Hurlock E., Rozwój dziecka, WSiP, Warszawa 1985.

Nowak-Łojewska A., Olczak A., Soroka-Fedorczuk A. (red.), Edukacja małego dziecka – refleksje, problemy, doświadczenia, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.

 

Pozycje każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego wykłady i ćwiczenia.

Literatura uzupełniająca

Guz S., Zwierzchowska I., (2010), O pomyślny start szkolny dziecka, Warszawa.

Kapica G., (2006), Współczesne konteksty dzieciństwa, pod red., Racibórz.

Śliwerski B., (2007), Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańsk.

Waloszek D., (2009), Wybrane zagadnienia edukacji człowieka w dzieciństwie, pod. red., „Bliżej Przedszkola”,  Kraków.

Czasopisma: „Wychowanie w Przedszkolu” i „Bliżej Przedszkola”

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-12-2016 18:09)