SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy coachingu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy coachingu
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-Pc-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą podstaw, historii i źródeł coachingu. Przekazane informacje mają służyć studentom w rozumieniu założeń pracy coacha.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Czym jest coachig, podstawowoe definicje oraz rodzaje coachingu. Coaching jako proces oraz etapy w procesie coachingowym. Kodeks dobrych praktyk w coachingu.

Metody kształcenia

Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin forma ustna lub pisemna do wyboru (do ustalenia przez prowadzącego wraz z grupą), egzamin obejmuje odpowiedź studenta na trzy pytania, sformułowane w oparciu o prezentowane podczas wykładu treści teoretyczne i problemowe.  

Literatura podstawowa

  1. Rogers, J. (2010). Coaching, podstawy umiejętności. Gdańsk: GWP
  2. Diltz, R. Od Przewodnika do Inspiratora czyli Coaching przez Duże "C". Wydawinictwo PINLP
  3. Bennewicz M, Coaching i mentoring w praktyce, G+J GRUNER + JAHR, 2011

Literatura uzupełniająca

Rock, D., Page L. J. (2014). Fundamenty coachingu. Warszawa: Co&Me Publishing

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 06-02-2017 15:06)