SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Coaching związku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Coaching związku
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-CZ-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy coachingowej w diadzie (pary małżeńskie, pary partnerskie, przyjaźnie). Student poznaje narzędzia i metody pracy, uczy się formułowania celu i towarzyszenia.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Mechanizmy funkcjonowania w diadzie, fazy rozwoju związku, stereotypy, uwarunkowania rodzinne; narzędzia pracy coacha w relacji z parą, elementy coachingu prowokatywnego, techniki pracy z parą, budowanie relacji, radzenie sobie z konfliktami, filozofia związku.

Metody kształcenia

Warsztaty, ćwiczenia coachingowe, trening, elementy autoanalizy.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność podczas zajęć

Literatura podstawowa

  1. Bennewicz M., 2011, „Miłość toksyczna – miłość dojrzała, coaching relacji”, Burda Publishing Polska, Warszawa
  2. Przybysz A., 2012, „Przyciągnij miłość. Cudowne związki”, Coaching Instytute, Białystok
  3. Wojciszke B., 2009, „Psychologia miłości”, GWP, Gdańsk

Literatura uzupełniająca

1.     Liv Larsson, 2011, “Porozumienie bez Przemocy w związkach”, Czarna Owca,

2.     Wieczorek L., 2013, "Nie mów przepraszam, nie mów kocham", Czarna Owca

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 03-02-2017 15:05)