SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Life coaching - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Life coaching
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-LC-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy coachingowej z klientem indywidualnym w obszarze życia osobistego Student poznaje narzędzia i metody pracy, uczy się formułowania celu i towarzyszenia.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Skrypty myśliwe, skryptowe emocje i motywacje, praca nad relacją, poszerzanie samoświadomości, praca nad potrzebami klienta, hierarchia wartości klienta, definiowanie, kontrolowanie i korygowanie procesu rozwoju.

Metody kształcenia

Warsztaty, ćwiczenia coachingowe, trening, elementy autoanalizy.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium w formie pisemnej lub ustnej.

Literatura podstawowa

  1. Sasin A., 2012, „Life coaching. Jak porzucić złe nawyki i zacząć nowe, lepsze życie”, Helion Gliwice
  2. Opracowanie zbiorowe, 2012, „Life coaching. Relacje w równowadze”, New Dawn, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Bennewicz M., 2008, Coaching czyli restauracja osobowości, G+J, Poznań

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 06-02-2017 12:45)