SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Stres i wypalenie zawodowe w pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Stres i wypalenie zawodowe w pracy
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-SiWZwP-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom rozszerzonej wiedzy z zakresu problematyki stresu i wypalenia zawodowego  oraz skłonienie ich do wykorzystania wiedzy w praktyce w celu stworzenia prozdrowotnej polityki organizacyjnej przy współpracy z coachem, ograniczającej powstanie syndromu wypalenia zawodowego i minimalizującej skutki stresu w środowisku pracy.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Zagadnienia problemowe: zjawisko stresu w pracy, źródła, objawy, konsekwencje. Strategie radzenia sobie ze stresem, pomiar odporności pracownika na stres organizacyjny. Syndrom wypalenia zawodowego: czynniki, wymiary, fazy powstawania syndromu. Diagnostyka zasobów psychicznych w kontekście wypalenia.

Metody kształcenia

Wykład: Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny;

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin forma ustna, egzamin obejmuje odpowiedź studenta na trzy pytania, sformułowane w oparciu o prezentowane podczas wykładu treści teoretyczne i problemowe.  

Literatura podstawowa

Terelak J., Stres psychologiczny, Branta, Bydgoszcz, 1995

Hartley M., „ Stres w pracy”, Wydawnictwo Jedność, Kielce, 2005

Davidson J. Kontrola stresu, Rebis, Poznań, 2000

Rongińska T., Gaida W., Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy zawodowej, Zielona Góra, 2001

Literatura uzupełniająca

Hobffal S., „Stres, kultura i społeczność”, GWP, Gdańsk, 2006

Geisselhart R., „Stresologia”, Wydawnictwo JK, Łódź, 2008

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 07-02-2017 08:52)