SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sztuka kierowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sztuka kierowania
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-SK-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Anna Góralewska-Słońska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 18
(w tym jako e-learning)
1,2
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom rozszerzonej wiedzy z zakresu teorii zarządzania oraz skłonienie ich do wykorzystania wiedzy w praktyce na przykładzie przejścia od administrowania organizacją do bycia liderem i tworzenia warunków zarządzania organizacją w sposób partycypacyjny.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Zagadnienia problemowe: Psychologiczne aspekty procesu kierowania w organizacji, Umiejętności, kompetencje, role kierownicze decydujące o efektywności kierujących. Istota motywacji – teorie motywacji. Istota przywództwa – ewolucja, wymiary i poziomy przywództwa. Indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji.

Metody kształcenia

Ćwiczenia: praca indywidualna, praca z książką, metoda przypadków, inscenizacja, gry dydaktyczne, praca w grupach, dyskusja, metody ekspresyjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Zaliczenie z oceną. Ocena na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w wyniku indywidualnej aktywności studenta – praca z tekstem (analiza przypadków), jak również, na podstawie aktywnego uczestnictwa studenta w pracy zespołowej oraz (do wyboru w wyniku ustalenia prowadzącego i studentów) uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego treści prezentowane na ćwiczeniach lub przygotowanie pracy pisemnej na ustalony wraz z prowadzącym temat.

Literatura podstawowa

Moczydłowska J., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa, 2008

Kierejczyk E., Zrozumieć zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Penc J., Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000

Penc J., Menedżer w działaniu, Skuteczne działanie i samodoskonalenie Tom II, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca

Tokarski S., Kierownik w organizacji, Difin, Warszawa 2006

Bartkowiak G., Psychologia zarządzania, Wydawnictwo Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2003

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 07-02-2017 09:13)