SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zastosowanie elementow terapii systemowej w pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zastosowanie elementow terapii systemowej w pracy
Kod przedmiotu 14.4-WP-SWzMPPO-ZETSwP-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Stres, wypalenie zawodowe, mobbing - profilaktyka patologii organizacyjnych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
  • dr Dorota Niewiedział
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wykorzystania elementów terapii systemowej w pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Najważniejsze paradygmaty w psychologii: psychoanaliza, behawioryzm, psychologia humanistyczna. Psychoterapia- definicja, rodzaje, cele. Psychoterapia systemowa- podstawy teoretyczne, cele, techniki. Wybrane elementy terapii systemowej wykorzystywane w sytuacji pracy oraz w biznesie.

Metody kształcenia

Ćwiczenia: praca indywidualna, praca z książką, metoda przypadków, inscenizacja, gry dydaktyczne, praca w grupach, dyskusja, metody ekspresyjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Zaliczenie z oceną. Ocena na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w wyniku indywidualnej aktywności studenta – praca z tekstem (analiza przypadków), jak również, na podstawie aktywnego uczestnictwa studenta w pracy zespołowej oraz (do wyboru w wyniku ustalenia prowadzącego i studentów) uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego treści prezentowane na ćwiczeniach lub przygotowanie pracy pisemnej na ustalony wraz z prowadzącym temat.

Literatura podstawowa

1.      Satir V., Terapia rodziny, GWP, Gdansk, 2000

2.      Grzesiuk L., Psychoterapia-teoria, Eneteia, Warszawa, 2005

3.      Deissler K. G. „Terapia systemowa jako dialog”, Wyd. UJ, Kraków 1998

4.      Ludewig K. „Terapia systemowa „ GWP, Gdańsk 1995

Literatura uzupełniająca

1.      Coleman P, Deutsh M., „Rozwiązywanie konfliktów”, WUJ, Kraków, 2009

2.      Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów, Biblioteka Moderatora, Wrocław, 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 09-02-2017 15:53)