SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Interakcje językowe ustne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Interakcje językowe ustne
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGP-IJU-K-S14_pNadGen6B4L1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Marta Ratajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Głównym zadaniem przedmiotu jest przygotowanie do spontanicznej komunikacji w języku niemieckim poprzez rozwijanie strategii interakcyjnych, integrujących sprawności językowe receptywne i produktywne (rozumienie ze słuchu i mówienie). Kurs ma na celu poprawę płynności oraz pewności mówienia, dokładność i umiejętność interakcji. Celowi temu ma m.in. służyć poszerzenie zasobu słownictwa i struktur typowych dla poszczególnych form wypowiedzi/ komunikacji ustnej, przygotowanie do roli użytkownika języka rozmawiającego z jednym lub kilkoma rozmówcami. Rozwijanie strategii dyskursu i współpracy. Przygotowanie do roli mediatora językowego.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Strategie odbioru i tworzenia wypowiedzi w różnych działaniach interakcyjnych: nieformalnej rozmowie, formalnej dyskusji, debacie, wywiadach, negocjacji itp. Strategie dyskursu i współpracy w tych działaniach: zabieranie i oddawanie głosu, ustalanie zakresu omawianego zagadnienia i podejścia do niego, proponowanie i ocenianie rozwiązań, podsumowywanie wniosków; negocjacje i mediacja w sytuacji konfliktu. Tematyka życia codziennego, podróże, spędzanie wolnego czasu, zainteresowania i pasje oraz wybrane zagadnienia specjalistyczne (np. sport, turystyka etc.). 

Metody kształcenia

Burza mózgów, dialog, dyskusja, metoda projektów, ustne strategie twórcze.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, Aktywny udział w zajęciach, Zaliczenie przewidzianych prac kontrolnych (x2). 

Literatura podstawowa

Dinsel, Sabine/ Reimann, Monika: Großer Lernwortschatz. Deutsch als Fremdsprache. Hueber 2008.

Maenner, Dieter: Kurs egzaminacyjny. Poziom B1. Cornelsen/Edu 2009.

Literatura uzupełniająca

Armbruszt, Krisztina: Sprich mit! Hep Verlag 2013. Dayum, Suzanne: 55 kommunikative Spiele: Deutsch als Fremdsprache. Klett 2012.

Eggers, Dietrich/ Ehnert, Helga/ Ehnert, Rolf: Gespräch und Diskussion. Verwirklichen von Sprechabsichten. Dortmund: Hueber Verlag 1980.

Sander, Ilse u.a.: DaF Kompakt B1. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene. Klett 2011.

Schatz, Heide u.a.: Fertigkeit Sprechen. Langenscheidt 2006.

Swerlowa, Olga: Grammatik & Konversation 1: Arbeitsblätter für den Deutschunterricht. Langenscheidt 2002.

Wagner, Anna:  Deutsch: sprechen ohne Probleme. Wagros 2003. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-04-2017 19:18)