SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki
Kod przedmiotu 09.4-WH-FGP-WDT
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Karolina Rapp
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią z dziedziny translatoryki, wskazanie zasadniczych problemów pojawiających się w procesie przekładu ustnego i pisemnego tekstu  oraz omówienie technik i operacji translatorycznych stosowanych przez tłumaczy w celu radzenia sobie z nimi. Niemniej istotnym aspektem zajęć jest przedstawienie rodzajów i historii przekładu, specyfiki zawodu tłumacza, różnorodnych aspektów tłumaczenia jako procesu językowego i interkulturowego, głównych typów przekładu ustnego i pisemnego, zasad oceny przekładu oraz etycznego wymiaru pracy tłumacza. Uczestnicy kursu poznają zaawansowane metody translatorycznej analizy, interpretacji i wartościowania tekstów.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

 • współczesna i historyczna myśl przekładoznawcza 
 • charakterystyka poszczególnych rodzajów przekładu pisemnego i ustnego (przekład tekstów pisanych, tłumaczenie konsekutywne, symultaniczne, à vista, szeptane, środowiskowe, przekład audiowizualny) 
 • cechy przekładu jako aktu komunikacji międzyjęzykowej i międzykulturowej (model komunikacyjny O. Kadego)
 • typy odpowiedników międzyjęzykowych (pojęcie ekwiwalentu pełnego, częściowego i zerowego)
 • pojęcie przekładalności (aksjomat W. Kollera i spór o uniwersalia) i zjawisko nieprzekładalności (kulturowej i językowej)
 • sposoby radzenia sobie z nieprzekładalnością względną, transfer i werbalizacja
 • maksymy przekładowe oraz typy błędów przekładowych
 • warsztat tłumacza: etapy procesu przekładu (zasady wstępnej analizy tekstu, wariantowe poszukiwanie ekwiwalentu, rola tekstów paralelnych)
 • adekwatność, akceptowalność i lojalność w przekładzie
 • hierarchia rodzajów znaczenia a typ komunikatu
 • kolokacje, idiomy, neologizmy, archaizmy, fałszywi przyjaciele tłumacza, interferencja, językowe sposoby eufemizowania

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, metoda przypadków, wykład problemowy, symulacja, dyskusja, praca indywidualna i w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów, prac pisemnych i odpowiedzi ustnych; obecność i aktywność na zajęciach; terminowe wykonywanie zadań domowych. 

Literatura podstawowa

 • Koller, W.: Einführung in die Übersetzungswissenschaft, Wiebelsheim 2001.
 • Pieńkos, J.: Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków 2003.
 • Tryuk, M.: Przekład ustny konferencyjny, Warszawa 2007.
 • Dąmbska-Prokop U., Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa, 2000.
 • Kubińska, O., Kubiński, W. (red.), Przekładając nieprzekładalne, Gdańsk, 2000 (I), 2005 (II), 2008 (III).
 • Snell-Hornby, M., Hönig H.G., Kussmaul P., Schmitt P.A. (Hrsg.): Handbuch Translation. Tübingen 1998.
 • Hönig, H.: Strategie der Übersetzung : ein Lehr- und Arbeitsbuch, Tübingen 1991.
 • Ponadto dodatkowa, indywidualnie dobrana przez wykładowcę literatura, każdorazowo udostępniana studentom.

Literatura uzupełniająca

 • Eco, U.: Quasi dasselbe mit anderen Worten. Über das Übersetzen, übers. von B. Kroeber, München 2006.
 • Dedecius K., Notatnik tłumacza, Warszawa, 1988.
 • Lipiński, K.,Vademecum tłumacza, Kraków 2000.
 • Tryuk, M., Przekład ustny środowiskowy, Warszawa 2006.
 • Tryuk, M., Przekład ustny konferencyjny, Warszawa 2007.
 • Tomaszkiewicz, T., Przekład audiowizualny, Warszawa 2008.
 • Grucza, F., Tłumaczenie, teoria tłumaczeń, translatoryka, [w:] F. Grucza (red.), Problemy translatoryki i dydaktyki translatorycznej, Wyd. UW, 1986.
 • Hejwowski K., Przekład: mity i rzeczywistość. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, PWN, 2004.
 • Ende, A-K., Weilandt, A: Alles hängt mit allem zusammen: translatologische Interdependenzen : Festschrift für Peter A. Schmitt, Berlin 2013.
 • Thome, G.: Übersetzen als interlinguales und interkulturelles Sprachhandeln: Theorien – Methodologie – Ausbildung (TRANSÜD. Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens), Berlin 2012.
 • Ponadto dodatkowa, indywidualnie dobrana przez wykładowcę literatura, każdorazowo udostępniana studentom.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Karolina Rapp (ostatnia modyfikacja: 29-04-2017 19:26)