SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Korespondencja prywatna i formalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Korespondencja prywatna i formalna
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGP-KPIF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot przygotowuje studenta do pisemnej komunikacji prywatnej jak i formalnej w języku niemieckim. Główny punkt ciężkości spoczywa na opanowaniu środków językowych niezbędnych do komunikacji w języku niemieckim. Rozwijane zostaną strategie interakcyjne, integrujące sprawności językowe receptywne i produktywne (rozumienie tekstu pisanego i pisanie). Ponadto udoskonalane zostają strategie tworzenia wypowiedzi pisemnej: jej planowanie, kontekst pragmatyczny jak i auto-korekta. Poza tym student pracuje nad  kompensacją słowną w przypadku braków leksykalnych i strukturalnych przy pomocy parafraz, omówień i synonimów.

Wymagania wstępne

Znajomość języka na poziomie B1

Zakres tematyczny

Strategie tworzenia wypowiedzi pisemnych w codziennych sytuacjach przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu pragmatycznego. Zagadnienia korespondencji biurowej i kwestii gospodarczych. Kontakty z przełożonymi, podwładnymi i interesentami. Interkulturowość, badania nad stereotypami, różnice kulturowe znajdujące odzwierciedlenie w tematyce zajęć. Do omawianych tematów należą również pozytywna i negatywna grzeczność językowa: uprzejmość i agresja językowa, style komunikacyjne, zasady i maksymy w komunikacji. Uwarunkowania kontekstowe oraz wieloznaczność.  

Metody kształcenia

Analiza tekstów z dyskusją, metoda sytuacyjna - praca w grupach, ćwiczenia tłumaczeniowe, praca z autentycznymi dokumentami pisemnymi, praca indywidualna i w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Systematyczny i aktywny udział w zajęciach, zaliczenie prac pisemnych. Opanowanie zagadnień omawianych w czasie zajęć, przygotowanie wypowiedzi ustnych.

Literatura podstawowa

 

 1. Abegg, Birgitt [Übersetzung: Zofia Kotowska] (2002):  100 listów - język niemiecki: biznes, handel, administracja, Warszawa: Langenscheidt.
 2. Bęza, Stanisław / Kleinschmidt, Anke (2010): Deutsch im Büro und Geschäftsleben, Warszawa: Poltext.
 3. Bęza, Stanisław (2000):  Neu Moderne deutsche Handelskorrespondenz, Warszawa: PWE.
 4. Designer, Bernd /Frischkopf, Hans W. / Scheck, Ulrich u.a. (Hrsg.) (1999): Basiswissen Wirtschaftsdeutsch: Stoffgebiete und Fachwortschatz , München: iudicium.
 5. DUDEN-Ratgeber (2013): Briefe und E-Mails gut und richtig schreiben. Geschäfts- und Privatkorrespondenz verständlich und korrekt formulieren. 2. aktualisierte und überarbeitete Auflage. Mannheim: Duden Verlag.
 6. Meyer, Helge / Blank, Andreas / Hahn, Hans (2016): Büromanagement 1. Ausbildungsjahr: Kaufmann Kauffrau für Büromanagement. Köln: Bildungsverlag Eins.
 7. Neumayer, Gabi (1996): Handelskorrespondenz: Musterbriefe = Korespondencja firmy: wzory listów. Wybór Anna Milewska-Barańska. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. Neumayer, Gabi (2006): Praxismappe für überzeugende Geschäftsbriefe: Professionell formulieren und gestalten. Frankfurt a, Main: Eichborn.
 9. Pollert, Achim / Kirchner, Bernd / Morato, Javier (2009): Duden. Wirtschaft von A bis Z: Grundlagenwissen für Schule und Studium Beruf und Alltag. 4. Auflage. Mannheim: Bibliografisches Institut.
 10. Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung: Sonderdruck von DIN 5008. (2011). 5. Auflage. Berlin: Beuth.
 11. Sell, Joanna (2013): Geschäftskultur Polen. 1. Auflage. Meerbusch: Conbook Medien.

Literatura uzupełniająca

według bieżących potrzeb

Uwagi

brak uwag


Zmodyfikowane przez dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-04-2017 19:01)