SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język biznesu I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język biznesu I
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGP-JB1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Piotr Bartelik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów  środków językowych związanych z funkcjonowaniem  gospodarki i przedsiębiorstw, handlu i  zarządzania  podmiotami gospodarczymi oraz receptywna i produktywna  kompetencja językowa w zakresie  języka biznesu.  W ramach przedmiotu rozwinięte mają zostać umiejętności biznesowej komunikacji ustnej (udzielanie informacji klientom firmy, rezerwacje lotów, przejazdów i  hoteli etc.) a także komunikacji pisemnej  (oferty, zamówienia, reklamacje wypełnianie formularzy, prezentacje firmy, pisanie protokołów, składanie zamówień, zgłaszanie szkód, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków handlowych a  także umowy handlowe etc.);

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Zakres tematyczny

-  zagadnienia techniki biurowej,  formy przedsiębiorstw i jego funkcje, 

- zagadnienia komunikacji w przedsiębiorstwie (kontakty z interesantami i przełożonymi),

- zagadnienia związane z reklamą,  

- przygotowanie i prezentacja ofert, reklamacji, raportów i różnorodnych prezentacji,

- elementy korespondencji urzędowej,

- zagadnienia związane z zatrudnieniem i rozmową kwalifikacyjną. 

Metody kształcenia

Ćwiczenia, analiza tekstów z dyskusją, dyskusja, ćwiczenia audytoryjne, praca z materiałami audio-wizualnymi, ćwiczenia produkcyjne (ustne i pisemne), praca indywidualna i w grupach 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocenie podlega bieżące przygotowanie studentów w czasie zajęć z uwzględnieniem opanowania poszczególnych zagadnień omawianych w czasie zajęć, przygotowanie wypowiedzi ustnych i prezentacja prac pisemnych oraz zaliczenie pisemnych kolokwiów sprawdzających

Literatura podstawowa

1) Białek E./ Kos J. ( 1998) Niemiecki  jako język biznesu. Vademecum z wzorami zdań i listów . Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław. ( str. 229.390)

2) Bęza S. / Kleinschmidt A. (2006) Deutsch im Büro  Poltext Warszawa

3) Bolten J. ( 1999)  Marktchance  Wirtschaftsdeutsch. Mittelstufe 2 Klett Edition Deutsch. München.

Literatura uzupełniająca

1) Runkehl, J./Schlobinski P./Siever, T. (1998): Sprache und Kommunikation im Internet. Opladen/Wiesbaden.

2) Sachs R  ( 1997)  Deutsche Handelskorespondenz. Der Briefwechsel  In Export und Import. Glossar  Deutsch – polnisch, Ismaning

3) Babéradovǎ H. (2008) Język niemiecki w ekonomii . Zbiór tekstów i ćwiczeń.  Fachsprache Deutsch – Finanzen . Kommunikation rund ums Geld , Wydawnictwo LektorKlett Poznań

4) Rostek, M.E. ( 1995)  Deutsche Lesetexte  3, dla młodzieży szkolnej , studentów i nie tylko….., Wydawnictwo Wagros , Poznań

5) Białek E./ Kos J. ( 1993) Niemiecki list handlowy 1000 Sätze  für Geschäftsbriefe, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne Wrocław

6) Iluk J. / Kubacki A. (2003)  Wzory polskich i niemieckich  dokumentów  do ćwiczeń translacyjnych, Katowice,

7) Kienzler I. Deutschsprachige Geschäftsbriefe, Wzory  niemieckich listów handlowych z tłumaczeniami,  IVWX  Gdynia 1997

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Bartelik (ostatnia modyfikacja: 01-05-2017 08:27)