SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty tłumaczeniowe: tekst literacki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty tłumaczeniowe: tekst literacki
Kod przedmiotu 09.4-WH-FGP-WTL
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1) Wprowadzenie do zagadnień tłumaczenia tekstów literackich, 2) podjęcie własnych prób przekładu literackiego, 3) analiza i ocena tych dokonań.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Istotnymi częściami kursu są: 1) wyraźne określenie specyfiki przekładu literackiego w odniesieniu do innych obszarów działalności translatorskiej, 2) refleksja nad znaczeniem i funkcjami przekładu literackiego w transferze kulturowym, 3) nakreślenie techniki tłumaczeń tego rodzaju, 4) wypracowanie kryteriów oceny przekładu literackiego, 5) analiza porównawcza przekładów, 6) własne próby translatorskie studentów oraz ich wspólna analiza i ocena.

Metody kształcenia

Prezentacja, dyskusja, projekt, klasyczna metoda problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Terminowe przygotowanie projektu translatorskiego, dobre przygotowanie oraz aktywność podczas zajęć.

Literatura podstawowa

Apel, Friedmar / Kopetzki, Annette: Literarische Übersetzung, 2., neubearb. Aufl., Metzler: Stuttgart 2003.

Dedecius, Karl: Vom Übersetzen. Theorie und Praxis, Frankfurt: Suhrkamp 1986.

Jörn, Albrecht: Literarische Übersetzung. Geschichte, Theorie, Kulturelle Wirkung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1998.

Literatura uzupełniająca

Balcerzan, Edward: Literatura z literatury. Strategie tłumaczy, Katowice: „Śląsk“ 1998.

Barańczak, Stanisław: Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów , Wydawnictwo a5: Poznań 1994.

Harbusch, Ute: Gegenübersetzungen. Paul Celans Übertragungen französischer Symbolisten, Wallstein Verl.: 2005.

Harbusch, Ute: Gegenübersetzungen. Paul Celans Übertragungen französischer Symbolisten, Wallstein Verl.: 2005.

Krysztofiak, Maria: Przekład literacki a translatologia, Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 1999.

Krysztofiak, Maria: Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1996.

Lönker, Fred (Hrsg.): Die literarische Übersetzung als Medium der Fremderfahrung, Berlin: Erich Schmidt 1992.

Probleme der literarischen Übersetzung, hrsg. von Maria Krysztofiak-Kaszyńska, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1971.

Przekład. Transfer. Recepcja, red. Jan Koźbiał. T. 1, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2002.

Przekład. Transfer. Recepcja, red. Jan Koźbiał. T. 2, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2004.

Przekład. Transfer. Recepcja, red. Jan Koźbiał. T. 3, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2005.

Stolze, Radegundis: Übersetzungstheorien. Eine Einführung, 4., überarb. Aufl., Gunter Narr Verl.: Tübingen 2005.

Übersetzungsqualität: Kritik – Kriterien – Bewertungshandeln, hrsg. v. Larisa Schippel, Frank & Timme Verl.: Berlin 2006.

Witte, Heidrun: Die Kulturkompetenz des Translators. Begriffliche Grundlegung und Didaktisierung, Stauffenburg: 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-04-2017 20:34)