SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka przekładu
Kod przedmiotu 09.4-WH-FGP-TIPP
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Piotr Bartelik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu komunikacji międzyjęzykowej, realizowanej za pośrednictwem tłumacza, przekazanie wiedzy z zakresu analizy tekstu na potrzeby tłumacza, rozwinięcie umiejętności analizy i krytyki przekładu, rozwinięcie umiejętności pracy w grupie i dyskusji nad tekstem oryginalnym i jego przekładami. Kształtuje się też podstawowe umiejętności językowe związane z pracą tłumacza.

Wymagania wstępne

brak wymagań

Zakres tematyczny

Podczas zajęć omówione zostaną podstawowe pojęcia teorii i praktyki przekładu:

- przekład jako proces twórczy i rezultat tłumaczenia, język wyjściowy, język docelowy, jednostka przekładu,

- typy przekładu, ich cechy charakterystyczne,

- przekład ustny i pisemny,

- stylizacja, rodzaje stylizacji, redagowanie i transformacje w procesie przekładu,

- cechy przekładu: miejsce, środowisko oraz sposoby wykonywania przekładu, kontekst, kierunek tłumaczenia, typ tłumaczonych tekstów, kompetencje tłumacza, role tłumacza środowiskowego,

- rola tłumacza w świecie, predyspozycje i kwalifikacje tłumacza,

- kompetencja tłumacza, trudności w pracy tłumacza, kształcenie tłumaczy,

- granice przekładalności, kryteria dobrego przekładu, ocena jakości przekładu.

Metody kształcenia

Praca z tekstem, praca na podstawie tekstu źródłowego, praca na podstawie tekstu słuchanego, praca w
grupach, opis wyjaśniający, dyskusje.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2004.

Kielar B., Zarys translatorski, Warszawa 2003.

Lipiński K., Mity przekładoznawstwa, Kraków 2004.

Lipiński K., Vademecum tłumacza, Kraków 2004.

Pieńkos J., Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Zakamycze 2003.

Tabakowska E., O przekładzie na przykładzie, Kraków 2003.

Tomaszkiewicz T., Terminologia tłumaczenia, Poznań 2004.

Wojtasiewicz O.A., Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 2005.

oraz każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

Barańczak S., Ocalone w tłumaczeniu, Kraków 2004.

Kłos P.; Matulewska A.; Nowak-Korcz P., Problemy przekładu specjalistycznego na przykładzie tekstów z dziedziny prawa, biologii, biotechnologii i medycyny, Poznań 2007.

Kopczyński A., Zaliwska-Okrutna U. (red.), Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka, Warszawa 2002.

Legeżyńska A., Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999.

oraz każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Bartelik (ostatnia modyfikacja: 01-05-2017 08:47)