SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie
Kod przedmiotu 14.1-WH-PD-SEM2-S-S14_gen8UQGX
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu przygotowanie jest wyposażenie studenta w pogłębione umiejętności badawcze i przygotowanie do pracy magisterskiej oraz przystąpienie do jej obrony.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Formułowanie tematu pracy.
 2. Eksploracja pola badań.
 3. Formułowanie problemów badawczych i kwestionariusza pytań.
 4. Stawianie hipotez.
 5. Budowa struktury pracy.
 6. Zapoznanie się z poziomem wiedzy zastanej dotyczącej tematu.
 7. Krytyka narracji naukowej.
 8. Określenie metod badawczych oraz technik
 9. Gromadzenie materiału.
 10. Opracowanie materiału (metodologia ilościowa i jakościowa).
 11. Tworzenie narracji.
 12. Politologia – instrumentarium badacza.

Metody kształcenia

Praca z tekstem w grupie; samodzielna praca z tekstem; burza mózgów; efekt „kuli śniegowej”; analiza krytyczna źródeł; dyskusja, metaplan, metoda problemowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja postępu w przygotowaniu pracy dyplomowej zgodnie z indywidualnymi ustaleniami właściwymi dla tematu pracy. Warunkiem zaliczenia drugiego semestru jest złożenie pierwszego rozdziału pracy magisterskiej

Literatura podstawowa

 1. T. Klementewicz, Rozumienie polityki, Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2011.
 2. U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2010.
 3. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
 4. Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu
 5. komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
 6. Seweryniak H. Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock 2000.
 7. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.
 8. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010.
 9. J. R. Sielezin, Badania źródłoznawcze w politologii, Wrocław 2010.
 10. D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2010.
 11. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2009.
 12. J. Lofland, D. A. Snow, L. Anderson, L. H. Lofland, Analiza układów społecznych, Warszawa 2009.
 13. A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006.
 14. D. Marsh, G. Stoker, (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.
 15. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2005.
 16. J. Apanowicz, Metodologia nauk, Toruń 2003.
 17. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.
 18. W.P. Shivley, Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 2001.
 19. A. Einstein, Pisma filozoficzne, Warszawa 1999.
 20. J. Such, Problemy weryfikacji wiedzy: studium metodologiczne, Warszawa 1975.

Literatura uzupełniająca

Literatura ustalana zgodnie z tematem pracy dyplomowej.

 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-05-2017 14:09)