SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do politologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do politologii
Kod przedmiotu 14.1-WH-PD-WDP 1-Ć-S14_pNadGen0N4JF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Adam Ilciów
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu nauki o polityce, państwie i prawie. Siatka pojęć politologicznych umożliwi samodzielny opis, analizę i interpretowanie zachodzących zjawisk politycznych przez studenta.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu nauki o polityce i państwie. 2. Państwo. Definicje, formy, funkcje. 3. Prawo. Definicje, podziały, interpretacje. System sądowniczy w Polsce. 4. Teoria i legitymizacja władzy politycznej. 5. Kompetencje organów władzy w Polsce. 6. Systemy polityczne. Systemy partyjne. 7. Ideologie polityczne. 8. Zachowania i działania polityczne. 9. Proces decydowania politycznego. 10. Konflikt polityczny. 11. Kultura polityczna. 12. Interes polityczny. Grupy interesu. 13. Elity polityczne. Przywództwo polityczne. 14. Opinia publiczna. Komunikowanie i media.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, praca z tekstem w grupie, samodzielna praca z tekstem

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 3 pytania (40% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (30%); praca pisemna (30%)

Literatura podstawowa

 1. L. Dubel, J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz, Z. Markwart, Elementy nauki o państwie i polityce, Warszawa 2011.
 2. A. Wielomski, P. Bała, Wstęp do nauki o państwie, prawie i polityce. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2011.
 3. M. Gulczyński, Politologia. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010.
 4. S. Sagan, V. Serzhanova, Nauka o państwie współczesnym, Warszawa 2010.
 5. G.L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin 2008.
 6. R. Dahl, B. Stinebrickner, Współczesna analiza polityczna, Warszawa 2007.
 7. M. Gulczyński, Nauka o polityce. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007.
 8. J. Muszyński, Podstawy nauki o polityce, państwie i prawie, Toruń 2007.
 9. B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2007.
 10. A. Heywood, Politologia. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.
 11. P. Kaczorowski (red.), Nauka o państwie, Warszawa 2006.
 12. M. Nieć, Rozważania o pojęciu polityki w kręgu kultury attyckiej. Studia z teorii polityki i myśli politycznej, Kraków-Wrocław 2006.
 13. S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski (red.), Podstawowe kategorie polityki, Olsztyn 2005.
 14. P. Winczorek, Nauka o państwie, Warszawa 2005.
 15. H. Przybylski, Politologia. Zarys problematyki, Katowice-Warszawa 2004.
 16. T. Żyro, Wstęp do politologii, Warszawa 2004.
 17. J. Tymanowski (red.), Nauka o państwie i polityce, Łódź 2003.
 18. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2003.
 19. L. Dubel, A. Korybski, Z. Markwart, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Kraków 2002.
 20. J. Krukowski, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2002.
 21. M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, Kraków 1998.
 22. E. Kustra, Wstęp do nauk o państwie i prawie, Toruń 1997.

Literatura uzupełniająca

 1. D. Waniek, M. Gulczyński (red.), System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009.
 2. K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2007.
 3. J. Muszyński, Podstawy teorii i praktyki polityki, Toruń 2007.
 4. B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, tom 1-3, Warszawa 2001-2007.
 5. M. Gierula (red.), Władza. Media. Polityka, Katowice 2006.
 6. J. Staniszkis, O władzy i bezsilności, Kraków 2006.
 7. A. Żukowski, Politologia jako dyscyplina naukowa i kierunek kształcenia. Zarys problematyki, Olsztyn 2006.
 8. Cz. Mojsiewicz, Rozmowy o polskiej politologii, Toruń 2005.
 9. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska (red.), Zrozumieć politykę. Główne problemy teorii polityki i współczesnej myśli politycznej, Toruń 2004.
 10. B. Crick, W obronie polityki, Warszawa 2004.
 11. Cz. Mojsiewicz, Od polityki do politologii, Toruń 2004.
 12. E.M. Marciniak, T. Mołdawa, K.A. Wojtaszczyk (red.), Etyka i polityka, Warszawa 2001.
 13. M.G. Roskin, R.L. Cord, J.A. Medeiros, W.S. Jones, Wprowadzenie do nauk politycznych, Poznań 2001.
 14. E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2001.
 15. A. Czajowski, L. Sobkowiak (red.) Studia z teorii polityki, tom III, Wrocław 2000.
 16. P. Dobrowolski, M. Stolarczyk (red.), Polityka: przedmiot badań i formy jej przejawiania się, Katowice 2000.
 17. V. van Dyke, Wprowadzenie do polityki, Poznań 2000.
 18. J. Baszkiewicz, Władza, Wrocław 1998.
 19. J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo, Warszawa 1995 t. I; 1998 t. II.
 20. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.) Studia z teorii polityki, tom II, Wrocław 1997.
 21. M. Chmaj, M Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1996.
 22. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.) Studia z teorii polityki, tom I, Wrocław 1996.
 23. L. Porębski, Behawioralny model władzy, Kraków 1996.
 24. G. Seidler, O istocie i akceptacji władzy państwowej, Lublin 1995.
 25. S.D. Tansey, Nauki polityczne, Poznań 1995.
 26. G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1994.
 27. F. Ryszka, O pojęciu polityki, Warszawa 1992.
 28. F. Ryszka, Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984.

 

Uwagi

Przedmiot dla studentów nie posiadających tytułu licencjata politologii


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-05-2017 14:05)