SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodologia badań politologicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodologia badań politologicznych
Kod przedmiotu 14.1-WH-PD-MBP 1-Ć-S14_pNadGen0E2KF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Ma zapoznać studentów z przedmiotem poznania politologii jako dyscypliny nauk społecznych, schematami wnioskowania oraz metodami badań. Szczególny nacisk jest położony na opracowania linii demarkacyjnej politologii, aby wykazać jej odrębność w stosunku do innych nauk społecznych. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1.Wiedza naukowa a wiedza potoczna w naukach społecznych. 2. Definicje oraz rodzaje teorii w naukach społecznych 3. Teoria racjonalizmu krytycznego K. R. Poppera. 4. Nauka normalna – paradygmat – nauka rewolucyjna według T. S. Kuhna. 5. Indukcyjność czy dedukcyjność politologii? 6. Badanie ilościowe i jakościowe w politologii. 7. Teorie normatywne a teorie empiryczno-analityczne. 8. Politologia – obszar demarkacji dyscypliny. 9. Politologia – przedmiot poznania, stawianie hipotez oraz metody. 10. Politologia – teoria a metodologia. 11. Politologia – badanie społeczeństwa w wielkiej przestrzeni i długim czasie. 12. Politologia – instrumentarium badacza. 13. Modele we wnioskowaniu politologicznym. 14. Fundamentalizm metodologiczny w politologii.

Metody kształcenia

Elementy wykładu konwersatoryjnego; prezentacja multimedialna; praca z tekstem w grupie; samodzielna praca z tekstem; burza mózgów; efekt „kuli śniegowej”; analiza krytyczna źródeł. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń: przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach (30%) oraz  zdanie kolokwium ustnego (40%), tj. prawidłowa odpowiedź na 3 zadane pytania, a także przedstawienie pisemnie założeń metodologicznych pracy magisterskiej (30%); zaliczenie tekstu lektury na konsultacjach

Literatura podstawowa

 1. Ł. Młyńczyk, Między kreatywnością a próżnowaniem. Polityczność dwóch typów idealnych, Warszawa 2015.
 2. M. R. Węsierski, Problemy integracji wiedzy a badanie zjawisk politycznych. W stronę idei jedności nauki, Warszawa 2011.
 3. R. Skarzyński, Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie, Białystok 2012.
 4. R. Skarzyński, Mobilizacja polityczna. Współpraca i rywalizacja człowieka współczesnego w wielkiej przestrzeni i długim czasie, Warszawa 2011.
 5. T. Klementewicz, Rozumienie polityki, Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2011.
 6. U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2010.
 7. Ł. Młyńczyk, Koincydencja jako alternatywa dla „krytycznego racjonalizmu Poppera”, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, vol. 26/2010, s. 22-31.
 8. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010.
 9. J. R. Sielezin, Badania źródłoznawcze w politologii, Wrocław 2010.
 10. D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2010.
 11. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2009.
 12. K. Charmaz, Teoria ugruntowana, Warszawa 2009.
 13. T. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2009.
 14. J. Lofland, D. A. Snow, L. Anderson, L. H. Lofland, Analiza układów społecznych, Warszawa 2009.
 15. H. Arendt, Polityka jako obietnica, Warszawa 2007.
 16. R. Dahl, B. Stinebrickner, Współczesna analiza polityczna, Warszawa 2007.
 17. A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006.
 18. D. Marsh, G. Stoker, (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.
 19. A. Żukowski, Politologia jako dyscyplina naukowa i kierunek kształcenia. Zarys problematyki, Olsztyn 2006.
 20. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2005.
 21. B. Krauz-Mozer, Teorie polityki, Założenia metodologiczne, Warszawa 2005.
 22. J. Apanowicz, Metodologia nauk, Toruń 2003.
 23. K. R. Popper, Logika odkrycia naukowego, Warszawa 2002.
 24. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.
 25. P. Feyerabend, Przeciw metodzie, Wrocław 2001.
 26. W.P. Shivley, Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 2001.
 27. A. Einstein, Pisma filozoficzne, Warszawa 1999.
 28. I. Lakatos, Pisma z filozofii nauk empirycznych, Warszawa 1995.
 29. T. Klementewicz, Spór o model metodologiczny nauki o polityce, Warszawa 1991.
 30. T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa 1986.
 31. F. Ryszka, Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984.
 32. P. Feyerabend, Jak być dobrym empirystą?, Warszawa 1979.
 33. K. Opałek (red.), Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, Warszawa 1975.
 34. J. Such, Problemy weryfikacji wiedzy: studium metodologiczne, Warszawa 1975.
 35. H. D. Lasswell, Politics. Who gets what, when, how, New York 

Literatura uzupełniająca

 1. R. Skarzyński, Siedem ćwiczeń z rozumienia polityki i stosunków międzynarodowych i o tym, jak nie powinno się czytać tekstów oraz nie wypada pisać recenzji, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio K, Politologia 2009, nr 2.
 2. R.D. Wimmer, J.R. Dominick, Mass media. Metody badań, Kraków 2008.
 3. A. Chodubski, M. Malinowski (red.), Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, Gdańsk 2006.
 4. U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej, Warszawa 2005.
 5. A. Łuszczyński, Podstawy metodologiczne badań politologicznych, Rzeszów 2005.
 6. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.
 7. G. Babiński, Metodologia a rzeczywistość społeczna. Dylematy badań etnicznych, Kraków 2004.
 8. A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.
 9. A.N. Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Poznań 2004.
 10. A. Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa 2002.
 11. A. Sułek, Sondaż polski, Warszawa 2001.
 12. M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, Warszawa 2004.
 13. M. Szreder, Badania opinii, Gdańsk 2002.
 14. Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001.
 15. M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań 2000.
 16. R. Dyoniziak, Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Kraków 1997.
 17. S. Kamiński, Metoda i język: studia z semiotyki i metodologii nauk, Lublin 1994.
 18. J. Lutyński, Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódź 1994.
 19. S. Pabis, Metodologia i metody nauk empirycznych, Warszawa 1985.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-01-2018 13:33)