SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej
Kod przedmiotu 14.1-WH-PD-PBUE 3-Ć-S14_pNadGen0JLU3
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Adam Ilciów
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z problematyką dotyczącą bezpieczeństwa publicznego i obronności, w szczególności krajów Unii Europejskiej, stosunków transatlantyckich, pozycji międzynarodowej UE i jej członków, pozycji potęg militarnych, politycznych i gospodarczych świata, zjawiska terroryzmu i procedur postępowania, mającego na celu zapobieżenie aktom terrorystycznym. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Początki integracji państw Europy Zachodniej. Pierwsze idee powstania i funkcjonowania Unii Europejskiej.
 2. Globalizacja - państwa i gospodarki krajów UE wobec globalnych przepływów towarowych, pieniężnych i ludzkich.
 3. Problemy bezpieczeństwa i obronności we współczesnym świecie wielobiegunowym. Zagrożenia asymetryczne.
 4. "Zderzenie cywilizacji"? Kraje islamskie a kraje Unii Europejskiej.
 5. Nowy hegemon? USA i Rosja wobec rosnącej pozycji Chin.
 6. Współczesny terroryzm polityczny i religijny.
 7. Organizacje terrorystyczne - zamachy terrorystyczne - przeciwdziałanie zjawisku terroryzmu w Europie.
 8. Konflikty etniczne i problemy migracyjne w Unii Europejskiej.
 9. Polityka obronna państw UE. Europejska armia? Współpraca policji i służb specjalnych. Siły szybkiego reagowania na zagrożenia terrorystyczne. Instrumenty działania antykryzysowego.
 10. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE (Traktat z Maastricht, Traktat z Amsterdamu, Traktat z Nicei, Traktat z Lizbony).
 11. Organy UE podejmujące decyzje w zakresie polityki bezpieczeństwa, instrumenty i nieformalne środki oddziaływania.
 12. Relacje: Unia Zachodnioeuropejska (UZE) - Unia Europejska (UE) - Sojusz Północnoatlantycki (NATO) - Stany Zjednoczone (USA).
 13. Scenariusze przyszłości w zakresie polityki bezpieczeństwa i obronności UE.

 

Metody kształcenia

Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, praca z tekstem w grupie, samodzielna praca z tekstem, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania (60% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (40%). 

Literatura podstawowa

1.K Liedel, P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo w XXI wieku: asymetryczny świat, Warszawa 2011.

2.J. Nye, Konflikty międzynarodowe: wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009.

3.K.M. Księżopolski, Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2009.

4.S. Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła?: Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009.

5.A. Rudowski, R. Zenderowski (red.), Zjawiska i procesy dezintegracji w postzimnowojennej Europie, Warszawa 2009.

6.R. Jakubczak, R. Kalinowski, K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne w erze globalizacji, Siedlce 2008.

7.W. Malendowski (red.), Świat współczesny: wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie budowy nowego porządku międzynarodowego, Poznań 2008.

8.M. Marcinko, ONZ wobec terroryzmu międzynarodowego, Kraków 2008.

9.D.J. Mierzejewski, S. Sadowski (red.), Stosunki transatlantyckie na przełomie XX i XXI wieku: szkice politologiczne i historyczne, Piła 2008.

10.A. Rotfeld (red.), Dokąd zmierza świat? Warszawa 2008.

11.P. Wawrzyk, Współpraca policyjna a system informacyjny Schengen II, Warszawa 2008.

12.R. Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

13.P. Żurawski vel Grajewski, Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991-2004, Kraków 2008.

14.R. Kosta, Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku, Toruń 2007.

15.I. Słomczyńska, Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony: uwarunkowania, struktury, funkcjonowanie, Lublin 2007.

16.J. Zielonka, Europa jako imperium: nowe spojrzenie na Unię Europejską, Warszawa 2007.

17.B. Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.

18.K. Liedel, J. Marszałek-Kawa, Sz. Wudarski (red.), Polityczne metody zwalczania terroryzmu, Toruń 2006.

19.D. Mierzejewski, Bezpieczeństwo współczesnych państw: Europa - poczatek XXI wieku: (wybrane problemy), Piła 2006.

20.D. Szlachter, Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej - nowy impuls, Toruń 2006.

21.K. Żukrowska, M. Grącik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe: teoria i praktyka, Warszawa 2006.

22.D. Eggert, Transatlantycka wspólnota bezpieczeństwa, Warszawa 2005.

23.T. Kapuśniak, Traktat o rozbrojeniu konwencjonalnym w Europie jako międzynarodowy reżim bezpieczeństwa, Toruń 2005.

24.A. Rotfeld, Rzecz o przyszłości Europy, Warszawa 2005.

25.R. Zięba, Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony, Warszawa 2005.

26.R. Zięba, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2005.

27.R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje, struktury, funkcjonowanie, Warszawa 2004R. Kuźniar, Z. Lachowski (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian: zagrożenia, koncepcje, instytucje, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

1.J. Tymanowski, Sąsiedzkie państwa wschodnie w polskiej polityce bezpieczeństwa, Toruń 2009.

2.K. Jałoszyński, Współczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa 2008.

3.M. Kulisz, Analiza bezpieczeństwa państwa na płaszczyźnie przedmiotowej, Radom 2008.

4.J. Elsässer, Jak dżihad przybył do Europy: wojownicy Boga i tajne służby na Bałkanach, Warszawa 2007.

5.M. Zdanowicz (red.), Bezpieczni w Europie: materiały pokonferencyjne, Warszawa 2007.

6.R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny: studium z antropologii polityki, Toruń 2006.

7.A. Dawidczyk, J. Gryz, S. Koziej, Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem. Teoria, praktyka, dydaktyka, Łódź 2006.

8.S. Koziej, Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń 2006.

9.J. Baudrillard, Duch terroryzmu: requiem dla Twin Towers, Warszawa 2005.

10.Z. Jakubowska, Madryt 11 marca, Warszawa 2005.

11.R. Kuźniar, Polityka i siła: studia strategiczne - zarys problematyki, Warszawa 2005.

12.R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku: wizje - koncepcje – paradygmaty, Warszawa 2005.

13.K. Liedel, Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, Toruń 2005

14.J. Gryz, Proces instytucjonalizacji stosunków transatlantyckich, Warszawa 2004.

15.G. Rdzanek (red.), Euroatlantycka obronność na rozdrożu, Wrocław 2004.

16.A. Ziętek, K. Stachurska (red.), Adaptacja wartości europejskich w państwach islamu, Lublin 2004.

17.M. Stolarczyk (red.), Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku: wybrane aspekty, Katowice 2004.

18.P. Fluri, A.B. Johnsson (red.), Parlamentarny nadzór nad sektorem bezpieczeństwa: zasady, mechanizmy i praktyki, Warszawa 2004.

19.R. Rosa (red.), Dialektyka bezpieczeństwa, wojny i pokoju: rozprawy z filozofii, myśli społeczno-politycznej i pedagogiki, Warszawa 2003. 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-05-2017 14:13)