SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Terroryzm i jego zwalczanie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Terroryzm i jego zwalczanie
Kod przedmiotu 14.1-WH-PD-TIZ 4-W-S14_pNadGen6BG7S
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagrożeniem związanym z terroryzmem, przepisami prawnymi mającymi przed tymi zagrożeniami chronić oraz instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne, a w szczególności walkę z terroryzmem.

 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1.Historia terroryzmu

2.Definicja, różnice między terroryzmem a innymi formami przestępczości.

3.Współczesny terroryzm – cechy szczególne.

4.Główne współczesne organizacje terrorystyczne.

5.Organizacja zamachu terrorystycznego.

6.Główne formy przeciwdziałania terroryzmowi.

7.Główne zasady działań kontrterrorystycznych

8. Zadania obywateli w obliczu zagrożenia terrorystycznego

Metody kształcenia

Wykład problemowy; dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wykładzie (30% wartości oceny) i zdanie ustnego egzaminu końcowego: odpowiedź na dwa pytania (70%)

Literatura podstawowa

Jałoszyński Kuba (red.), Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi. Aspekty organizacyjne i prawne, Warszawa 2010.

Karolczak Krzysztof, Terroryzm. Nowy paradygmat wojny w XXI wieku, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

Kępka P., Biooterroryzm. Polska wobec użycia broni biologicznej, Warszawa, 2009.

Bolechów B., Terroryzm, aktorzy, statyści, widownie, Warszawa 2010.

Jałoszyński K., Współczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa 2008, ss. 291.

Liedel K., Piasecka P., Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych, Warszawa 2008.

Lisiecki M., Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwanie dla XXI wieku, Warszawa 2008.

Lisiecki M., Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwanie dla XXI wieku, Warszawa 2008.

Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2008.

Nowak E., Kitler W., Skrabacz A., Gąsiorek K., Zarządzanie kryzysowe w sytuacji zagrożeń niemilitarnych, AON, Warszawa 2007.

Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2008.

Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok 2005.

Tomczak M., Ewolucja terroryzmu. Sprawcy – metody – finanse, Poznań 2010, ss. 296.

Wiśniewski B., Ogniwa ochronne państwa, AON, Warszawa 2005.

Wojnarowski J., System obronności państwa, AON, Warszawa 2005.

Zaborowski T. (red.), Problemy bezpieczeństwa publicznego, Gorzów Wlkp. 2008.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-05-2017 14:17)