SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Polityka bezpieczeństwa w systemie politycznym RP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Polityka bezpieczeństwa w systemie politycznym RP
Kod przedmiotu 14.1-WH-PD-PBRP 2-Ć-S14_pNadGenEXNUR
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Beata Springer
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Przedstawienie podstawowych pojęć i kategorii działań w dziedzinie polityki bezpieczeństwa w systemie politycznym RP. Wskazanie istoty, struktury i zasad realizacji polityki bezpieczeństwa we współczesnych uwarunkowaniach, przy istniejących zagrożeniach bezpieczeństwa. Przybliżenie ogólnych zasad i podstaw prawnych realizacji polityki bezpieczeństwa w systemie politycznym RP wraz z kompetencjami organów je realizujących i możliwościami w zakresie ich realizacji. Przedstawienie polityki bezpieczeństwa w systemie politycznym RP  w dwóch wymiarach: w wymiarze koncepcyjno-strategicznym oraz instytucjonalnym. 

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotu: Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa RP. 

Zakres tematyczny

1. Definiowanie polityki bezpieczeństwa - teorie i nurty. Dwa wymiary polityki bezpieczeństwa: polityka bezpieczeństwa wewnętrznego i polityka bezpieczeństwa międzynarodowego.

2. Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego: zasady konstytucyjne i uprawnienia poszczególnych organów państwowych w dziedzinie bezpieczeństwa oraz wybrane instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa.

4. Uprawnienia w dziedzinie bezpieczeństwa należące do: Prezydenta, Premiera i Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, Sejmu RP.

5. Organizacja i zadania Policji.

6. Organizacja i zadania Straży Granicznej.

7. Organizacja i zadania służb specjalnych (ABW, AW, CBA).

8. Siły Zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego RP - struktura Sił Zbrojnych, wyzwania stojące przed Wojskiem Polski w XXI wieku. 

9. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu centralnym, województwa, powiatu, gminy. Udział Sił Zbrojnych w sytuacjach kryzysowych. Finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

10. Strategie bezpieczeństwa Polski po 1989 r. – konsekwencje przełomu 1989 r. dla bezpieczeństwa Polski i ich wpływ na kształtowanie strategii bezpieczeństwa.

11. Polityka bezpieczeństwa międzynarodowego. Koncepcje i kierunki strategiczne polityki bezpieczeństwa – regionalizm, bezpieczeństwo kooperatywne, kierunek euroatlantycki, układanie stosunków bilateralnych.

12. Polska w NATO – kierunek atlantycki w polskiej polityce zagranicznej/bezpieczeństwa po 1989 r.

13. Kierunek europejski w polityce zagranicznej/bezpieczeństwa Polski

14. ONZ a Polska – aktywność Polski na forum ONZ po 1989r. 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy-interaktywny, praca w grupach ćwiczeniowych z zastosowaniem metody case study, praca nad dokumentem źródłowym, "burza mózgów".

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywna praca w grupach, bieżące przygotowanie do zajęć oraz pozytywna ocena z kolokwium ustnego. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest prawidłowa odpowiedź na zadane pytania (egzamin ustny), poprzedzona uzyskaniem pozytywnej oceny z ćwiczeń. 

Literatura podstawowa

1. J. Czaputowicz, Polityka bezpieczeństwa Polski - między samodzielnością a europeizacją, e-politikon nr 6/2013.

2. J. Dobrowolska-Polak, Polityka bezpieczeństwa Polski w kontekście geopolitycznych skutków konfliktu na Krymie, Przegląd strategiczny nr 7/2014.

3. A. Misiuk, Dylematy polityki bezpieczeństwa wewnętrznego. Fikcja czy rzeczywistość? Studia z polityki publicznej, zeszyt 1(9)/2016. 

4. W. Fehler, O pojęciu polityki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Studia prawnoustrojowe nr 23/2014. 

5. S. Koziej, A. Brzozowski, 25 lat polskiej strategii bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo narodowe, II-2014/30. 

6. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2014. 

7. R. Kupiecki, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2014 jako instrument polityki państwa. Uwarunkowania zewnętrzne i aspekty procesowe, Bezpieczeństwo narodowe 2015/I. 

8. Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013. 

9. Instytucje bezpieczeństwa narodowego, M. Paździor, B. Szmulik (red.), Wyd. Beck, Warszawa 2012.

10. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski po 1989r., E. Cziomer, Kraków 2015.

11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. 

 

Literatura uzupełniająca

1. K. Czornik, M. Lakomy, Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, Katowice 2014. 

2. W. Fehler, Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012. 

3. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wyd. Liber, Warszawa 2007. 

4. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022. 

5. S. Zalewski, Strategia jako instrument bezpieczeństwa politycznego państwa, Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne, nr 6/2009. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Beata Springer (ostatnia modyfikacja: 15-01-2018 12:46)