SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomia polityczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomia polityczna
Kod przedmiotu 14.1-WH-PD-EP4-Ć-S14_pNadGen0FZC7
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Lilla Młodzik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności na temat gospodarowania, zależności między sferą makro- i mikroekonomiczną gospodarowania. Przedstawienie podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu ekonomii. Wyjaśnienie procesów i zjawisk ekonomicznych zachodzących we współczesnej gospodarce. Społeczno-ekonomiczne funkcje współczesnego państwa. Gospodarcze funkcje państwa. Problem dóbr publicznych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Rynek i jego rola w gospodarce: pojęcie, rodzaje i funkcje rynku, elementy rynku i równowaga rynkowa w ujęciu statycznym.

 2. Teoria zachowań konsumenta: cel działalności, struktura preferencji, możliwości i decyzje konsumenta.

3.  Teoria zachowań producenta: koszty produkcji, przychody i wynik finansowy. Istota i funkcje przedsiębiorstwa. Równowaga przedsiębiorstwa na różnych rynkach.

4. Cykl koniunkturalny – istota i analiza przyczyn politycznych.

 5. Produkt krajowy brutto i wielkości pokrewne - pojęcie i metody obliczania.

 6. Inflacja i jej skutki w gospodarce.

7. Ekonomia rynku pracy.

 8. System budżetowy państwa.

 9. Polityka monetarna i fiskalna.

10. Ekonomiczne funkcje państwa.

 

Metody kształcenia

dyskusja, warsztaty grupowe, metoda lateralna, metoda przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywna obecność na zajęciach (50%), zaliczenie dwóch kolokwiów (50%)

Literatura podstawowa

 1. Czarny B., Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 2. Urbaniak P., Podstawy ekonomii: mikro- i makroekonomia, podręcznik, Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa EPIK, Poznań 2010.
 3. Nojszewska E., Podstawy ekonomii, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2010.
 4. Zagóra-Jonszta U., Teoretyczne i pragmatyczne problemy ekonomii: przeszłość i teraźniejszość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2010.
 5. Skawińska E., Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa 2010.
 6. Mankiw M., Makroekonomia, PEW Warszawa 2010.
 7. Rekowski M., Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 8. Mierzwa D., Ekonomia: elementy teorii mikro i makroekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław 2009.
 9. Grabowski T., Podstawy teorii ekonomii (mikro- i makroekonomii), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 10. Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. Ślusarczyk S., Wybrane problemy ekonomii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.
 2. Księżyk M., Ekonomia, AGH. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2009.
 3. Duczmal W., Żurawska J. (red.), Wybrane aspekty współczesnej gospodarki i rynku pracy, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2009.
 4. Musiał G., Z punktu widzenia ekonomii, "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2008.
 5. Milewski R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-05-2017 14:17)